Guľôčka na ploche CE151


  Miestnosť:
     Laboratórium kybernetiky

  Výrobca:   HUMUSOFT

  Web:   CyberEduCentre

 

Stručná charakteristika modelu

 • nelineárny dynamický MIMO systém s dvoma vstupmi a dvoma výstupmi
 • podstatou systému je dostať guličku pomocou nakláňania sa platne do požadovanej polohy
 • vhodný pre štúdium a experimenty dynamického systému založeného na klasickej a modernej teórii riadenia
 • riadiace úlohy simulujú rozmanité problémy z robotiky (plánovanie dráhy a sledovanie) s výhodou vizuálnej odozvy
 • systém dostupný priamo z prostredia Simulinku v Matlabe v reálnom čase pomocou nainsťalovaného Real TIME Toolboxu
 • knižnice v jazyku C a demonštračný softvérový balík pre riadenie PID a stavovými algoritmami

Galéria

144 144


Mechanické prevedenie

 • Model pozostáva z platne nakláňajúcej sa okolo svojej stredovej osi, z dvoch nezávislých krokových motorov, CCD kamery a guľôčky
 • vstupnými signálmi do modelu sú napätia uα a uβ, ktoré ovládajú obidva krokové motory. Krokové motory spôsobia naklonenie platne o požadované uhly α a β, ktoré sú priamo úmerne vstupným napätiam. Výstupom z modelu je nasnímaná poloha guľôčky pomocou kamery. Z nasnímaných obrázkov sa pomocou algoritmu rozpoznávania obrazu určí poloha guľôčky yx a yy .
 • Model komunikuje s okolím cez multifunkčnú vstupno/výstupnú kartu MF614, na ktorú je možné zapisovať/čítať údaje pomocou funkcií Real Time Toolboxu.

Obr.1 Schéma mechanického prevedenia modelu

Systémový opis modelu

 • Riadiace vstupy

  • vstupné napätie ux pre krokový motor nakláňajúci platňu v osi x
  • vstupné napätie uy pre krokový motor nakláňajúci platňu v osi y
 • Poruchové vstupy

  • vplyv nemerateľných porúch dx, dy,
 • Merané výstupy

  • poloha guľôčky v osi x yx
  • poloha guľôčky v osi y yy

  Obr.2 Systémový opis modelu

  Využitie modelu v pedagogickom procese

  • predmety

  • Základy automatického riadenia (2.ročník Bc. štúdia)
  • Optimálne riadenie hybridných systémov (3.ročník Bc. štúdia)
  • Riadenie a umelá inteligencia (1.ročník Ing. štúdia)
  • bakalárske práce

  • MATYS, Matúš.: Návrh prediktívneho riadenia modelov fyzikálnych systémov s využitím MPC a MPT Toolboxov (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD, konzultant: Ing.Štefan Jajčišin.) - 2011
  • KUNDRÁT, Štefan.: Aplikácia MPT Toolboxu v modelovaní a riadení nelineárnych systémov (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD, konzultant: Ing.Peter Šuster.) - 2011
  • ŠMELKOVÁ, Klaudia: Aplikácia moderných metód riadenia na laboratórny model gulička na ploche (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2010
  • BENETIN, M,: Návrh a simulácia riadenia virtuálneho modelu fyzikálneho systému Gulička na tyči (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant: Ing.Peter Šuster.) - 2010
  • JAJČIŠIN, Štefan: Modelovanie a riadenie dynamických systémov v prostredí Matlab/Simulink
    (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2008
  • DOLINSKÝ, Kamil: Návrh a realizácia programových modulov pre modely dynamických systémov
    (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2008
  • diplomové práce

  • JAJČIŠIN, Štefan: Aplikácia moderných metód v riadení nelineárnych výukových modelov
   (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2010
  • LONŠČÁK, Richard: Algoritmy riadenia virtuálnych modelov dynamických systémov s využitím Matlab Web Servera
   (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2006

  Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

  • riešené dizertačné práce

  • JAJČIŠIN, Štefan: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov
   (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
  • ŠUSTER, Peter: Návrh efektívnych softvérových nástrojov pre riadenie a analýzu nelineárnych systémov (prerušené doktorandské štúdium)
    (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
  • LONŠČÁK, Richard: Inteligentné modelovanie a riadenie zložitých systémov
    (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2009
  • publikácie

  • 2010
    BENETIN, M. - JADLOVSKÁ, A.: Návrh a simulácia riadenia virtuálneho modelu fyzikálneho systému Gulička na tyči. In: Electrical Engineering and Informatics : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice : September, 2010, Košice, Slovak Republic. - Košice : TU, 2010 S. 535-539. - ISBN 978-80-553-0460-1, (AED)
  • 2009
    JADLOVSKÁ A. - JAJČIŠIN, Š. - LONŠČÁK, R.: Modelling and PID Control Design of Nonlinear Educational Model Ball & Plate. Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2009, pp. 475–483, ISBN 978-80-227-3081-5.
    JADLOVSKÁ, A. – DOLINSKÝ, K. - LONŠČÁK, R.: Application of DesignedProgram Modules in C# Language for Simulation of Models of Dynamic Systems, Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Technical Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, 2009, High Tatras, Slovakia, pp. 534–547, ISBN 978-80-227-3081-5
    SARNOVSKÝ, J.-HLADKÝ, V .- JADLOVSKÁ, A. - POPOVIČ, Ľ.: Modelovanie, riadenie a simulácia výukového modelu Gulička na ploche, In: Odborný seminár Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike, CD-ROM, Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9. 2009, ISBN 978-80-227-3107-2
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144