Laboratórna stavebnica pre pripojenie senzorov do infraštruktúry DCS ALICE - CERN


  Miestnosť:
     Laboratórium experimentu projektu ALICE
     V108b (V142b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

  Riešitelia projektu ALICE TUKE:

     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
     doc. Ing. Jadlovská Anna, PhD.
     Ing. Jadlovská Slávka, PhD.
  Doktorandi:
     Ing. Tomáš Tkáčik
  Študenti:
     Bc. Dominika Líšková
     Bc. Filip Pazdič
     Michal Klima
     Mikuláš Kožlej

 

Stručná charakteristika modelu


Tento výskumný model slúži pre účely projektu Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

Charakter projektu: Základný výskum

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020 (projekt základného výskumu)

Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0195/2021 , 2021 (projekt základného výskumu)

Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
ALICE TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0410/2022 , 2022-2026 (projekt základného výskumu)


Spoluriešitelia projektu:


Prezentácia projektu (Konferencie, Propagácia):

 • Okná CERN-u dokorán II (november 2015) - prezentácia TU
 • Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR (september 2016) - prezentácia TU (anglická verzia prezentácie TU)

Infraštruktúra DCS v Cern-e


Infraštruktúra modulov vyvíjaného DCS:


Technické vybavenie a softvérové nástroje


 • 1 PC - OS Windows 7
 • 1 aplikačný server (FRED) - OS Scientific Linux SLC 6
 • 1 Oracle databázový server - OS Windows Server 2012
 • 2 Arduino Uno
 • 4 Raspberry Pi (ALF) - OS Raspbian
 • 1 Raspberry Pi - OS Raspbian + 7" TFT LCD-Touch-Display
 • WinCC OA 3.11
 • Oracle databáza
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2015

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • riešené bakalárske práce

 • TKÁČIK, Milan: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC UA pre zber a spracovanie veľkého objemu dát v rámci experimentu ALICE
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský, CSc.) - 2017
 • PÁNIK, Michal: Realizácia aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA systémy a Embedded systémy (Obhajoba/Video)
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018
 • riešené diplomové práce

 • Líšková, D.: Riešenie komplexných úloh modelovania a simulácie v mobilnej robotike - koncept digitálne dvojča
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2024 - zatiaľ neobhájená
 • Pazdič, F.: Embedded systémy a ich implementácia v rámci riešenia úloh lokalizácie a mapovania priestoru na pracovisku mobilnej robotiky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2024 - zatiaľ neobhájená
 • Tkáčik, M.: Embedded systémy a ich implementácia v rámci distribuovaných riadiacich a monitorovacích systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
 • Březina, A.: Embedded systémy a ich implementácia v rámci mobilných robotickych systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
 • HANC, Erik: Návrh informačného systému pre vzdialený off-line prístup k dátam z LHC urýchľovača v rámci experimentu ALICE v CERN-e
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • Ing. KOPČÍK, Michal: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2017
 • Ing. ORAVEC, Matej: Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018
 • Ing. ČABALA, Ján: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018
 • Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • Ing. KOSKA, Lukáš: Návrh metodiky pre modelovanie a simuláciu efektívne kráčajúcich robotických systémov s využitím moderných softvérových nástrojov a konceptu Industry 4.0
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2021
 • Ing. TKÁČIK, Milan: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2023
 • Ing. TKÁČIK, Tomáš: Návrh a realizácia programových modulov pre identifikáciu, riadenie a simuláciu modelov fyzikálnych systémov v rámci sieťových riadiacich štruktúr
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2024 - zatiaľ neobhájená
 • publikácie

 • TKÁČIK, M. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - JADLOVSKÁ, A. - TKÁČIK, T.: Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology. In: Processes. Roč. 12, č. 1 (2024), s. [1-20] [online]. - ISSN 2227-9717
 • KOPECKÝ, M. - TKÁČIK, T. - JADLOVSKÝ, J.: Modifikácia informačného systému DARMA pre experiment ALICE CERN. In: Electrical Engineering and Informatics 14 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. (2023), s. [267-271] [online]. - ISBN 978-80-553-4407-2
 • TKÁČIK, M. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - KOSKA, L. - JADLOVSKÁ, A. - DONADONI, M.: FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN. In: Processes. Roč. 8, č. 5 (2020), s. [1-16] [online]. - ISSN 2227-9717
 • JADLOVSKÝ, J.- TKÁČIK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PÁNIK, M.: DARMA - Information System for Accesing LHC Data within the ALICE Experiment at CERN, 2020. In: Acta Electrotechnica et Informatica. – Košice, FEI Roč. 20, č. 4 (2020), s. 19-26 [print, online] ISSN 1335-8243
 • KOSKA, L.: Modeling and Control for Walking Robots Using Hybrid Systems. In: SCYR 2020 : Nonconference Proceedings of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : TU, 2020 S. 134-135 - ISBN 978-80-553-3538-4 (AED)  
 • TKÁČIK, M.: Design and Implementation of Distributed Control Systems and their Selected Applications. In: Scyr 2020: Nonconference Proceedings of Young Researchers, S. 47 - 50, Košice : TUKE, 2020, ISBN 978-80-553-3538-4
 • VOŠČEK, D. - JADLOVSKÁ, A.: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia. In: QuoVadis Research @ FEI - Košice: TU, vol. 3, no. 1, pp. 90–104, 2020, ISSN: 2585-9587
 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA J. - KOPČÍK, M. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - TKÁČIK, M. - HANC, E. - CHOCHULA P. - BOND, P.M.: Information System for ALICE Experiment Data Access. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9
 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - TKÁČIK, M. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. : A Novel General Purpose Data Acquisition Board with a DIM Interface. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9
 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - TKÁČIK, M. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. : Communication Architecture of the Detector Control System for the Inner Tracking System. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9
 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D. - KOSKA, L. - TKÁČIK, M. - BŘEZINA, A. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. - BOND, P. : ALFRED Guide
 • Zoznam publikácií v rámci projektu ALICE KE FEI TU - Experiment ALICE na LHC v CERNe
 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia

  Predmety

  Modely  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144