Ing. Tomáš Tkáčik


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V155
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     tomas.tkacik@tuke.sk

 

Od septembra 2021 som interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Návrh a realizácia programových modulov pre identifikáciu, riadenie a simuláciu modelov fyzikálnych systémov v rámci sieťových riadiacich štruktúr

Školiteľ

Konzultant

Oblasti záujmu

 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, Matlab)
 • Experimentálna identifikácia dynamických systémov
 • Realizácia komunikačných rozhraní na báze jednočipových mikropočítačov

Výuka

Konzultácie diplomových prác

 • Pazdič, Filip: Embedded systémy a ich implementácia v rámci riešenia úloh lokalizácie a mapovania priestoru (SLAM) na pracovisku mobilnej robotiky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2024
 • Oklamčák, Samuel: Inovácia materiálov pre predmety priemyselnej informatiky so zameraním na manažérske informačné systémy - výukový portál
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2023
 • Kopecký, Martin: Realizácia informačných systémov na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA a vnorené systémy - ALICE CERN
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2023
 • Vokulič, Jakub: Návrh a realizácia informačného systému pre výrobný podnik na báze RDBS Oracle
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2022
 • Maňko, Michal: Aplikácia pre riešenie úloh pokročilého spracovania obrazu s využitím Deep Learning Toolboxu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2022

Projekty

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Príspevok k metódam, algoritmom a prostriedkom identifikácie nelineárnych dynamických systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2023
 • Diplomová práca: Programové moduly pre modelovanie, riadenie a simuláciu výukových modelov magnetickej a aerodynamickej levitácie
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2021
 • Bakalárska práca: Návrh a programová realizácia súboru aplikácií pre systémy rozpoznávania obrazov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2019

Publikácie

 • 2024


 • TKÁČIK, T. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÝ, J.: Modeling, Identification and Validation of the Modified Magnetic Levitation Model. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering, ročník 2024, číslo 1. ISSN 1804-3119

  TKÁČIK, T.: Contribution to Experimental Identification of Nonlinear Dynamical Systems, In: 24rd Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference. - Košice: TU, 2019 S. 81-82 - ISBN 978-80-553-3474-5

  TKÁČIK, M. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - JADLOVSKÁ, A. - TKÁČIK, T.: Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology, In: Processes: Monitoring and Control of Processes in the Context of Industry 4.0. Roč. 12, č. 1 (2024), s. [1-20] [online]. - ISSN 2227-9717

 • 2023


 • TKÁČIK, T.: Modeling and Experimental Identification of Nonlinear Dynamical Systems, In: 23rd Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference. - Košice: TU, 2023 S. 103-104 - ISBN 978-80-553-4377-8

 • 2022


 • TKÁČIK, T.: The Survey of Nonlinear Dynamical System Identification Methods, In: 22nd Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference. - Košice: TU, 2022 S. 203-206 - ISBN 978-80-553-4061-6

 • 2021


 • TKÁČIK, T. - TKÁČIK, M. - JADLOVSKÁ, S. - JADLOVSKÁ, A.: Design of Aerodynamic Ball Levitation Laboratory Plant, In: Processes. Roč. 9, č. 11 (2021), s. [1-19] [online]. - ISSN 2227-9717

 • 2020


 • BUNDZEL, M. - JAŠČUR, M. - KOVÁČ, M. - LIESKOVSKÝ, T. - SINČÁK, P. - TKÁČIK, T.: Semantic segmentation of airborne LiDAR data in Maya archaeology, In: Remote Sensing. Roč. 12, č. 22 (2020), s. [1-22] [online]. - ISSN 2072-4292

 • 2019


 • BŘEZINA, A. - TKÁČIK, M. - TKÁČIK, T. - JADLOVSKÁ, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model, In: PDeS 2019 : 16th IFAC conference on programmable devices and embedded systems. High Tatras, Slovakia. October 29-31, 2019. - Laxenburg (Rakúsko) : IFAC s. 277-282 . - ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu:

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144