Ing. Slávka Jadlovská, PhD.


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V149)
    
  KONTAKT:
     phone.jpg 055/602 4152
     zavinac.jpg slavka.jadlovska@tuke.sk
     PDF životopis

 

Som odbornou asistentkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Oblasti záujmu

 • Modelovanie nelineárnych podaktuovaných mechanických systémov
 • Optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov
 • Teória hybridných systémov a hybridné metódy riadenia
 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#)
 • Matematické modelovanie ekonomických procesov

Výučba

Vedenie bakalárskych prác

 • HRABKOVSKÁ, Eva: Matematické metódy v optimalizácii, modelovaní a riadení - 2019
 • BERTA, Marek: Simulácia a riadenie plne aktuovaných/podaktuovaných robotických systémov - 2019
 • GLOGOVSKÁ, Patrícia: Metódy a algoritmy pre analýzu a riadenie nelineárnych systémov - 2019
 • GEĽO, Jakub: Aplikácia moderných simulačných nástrojov pri modelovaní/riadení dynamických systémov - 2019
 • DURKÁČ, Martin: Modelovanie a simulácia mechatronických systémov s aplikačným využitím pre Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov - 2018
 • CIMBOROVÁ, Karina: Implementácia výsledkov matematického modelovania a riadenia kyber-fyzikálnych systémov do Výskumného laboratória nelineárnych podaktuovaných systémov - 2018
 • GÉCI, Michal: Návrh aplikácie pre analýzu trajektórií častíc vo videosekvenciách dvojrozmerného modelového systému - 2017
 • KORKOBCOVÁ, Simona: Programové moduly pre analýzu, modelovanie a riadenie nelineárnych podaktuovaných dynamických systémov v programovom prostredí MATLAB - 2017
 • MARGA, Igor: Návrh programovej aplikácie pre modelovanie, simuláciu a riadenie podaktuovaného systému žeriav v programovom prostredí MATLAB - 2017
 • ANDORKO, Patrik: Optimálne riadenie podaktuovaných mechanických systémov - 2016
 • GAŽÍK, Peter: Aplikácia simulačných nástrojov v modelovaní a riadení podaktuovaných mechanických systémov – 2016

Vedenie diplomových prác

 • Bc. GÉCI, Michal: Návrh interaktívnej aplikácie pre analýzu trajektórie častíc vo videosekvenciách dvojrozmerného modelového systému v CMMRaPI - 2019
 • Bc. KORKOBCOVÁ, Simona: Aplikácia špecializovaných knižníc prostredia Simulink v modelovaní kyber-fyzikálnych systémov - 2019
 • Bc. TANNENBAUM, Miroslav: Programové moduly pre interaktívnu výučbu optimalizačných techník v prostredí MATLAB - 2018
 • Bc. ANDORKO, Patrik: Webový edukačný portál pre oblasť modelovania, simulácie a riadenia kyber-fyzikálnych systémov - 2018
 • Bc. GAŽÍK, Peter: Aplikácia moderných simulačných nástrojov v inteligentnom modelovaní a riadení mechatronických systémov - 2018
 • Bc. KOSKA, Lukáš: Metódy a algoritmy optimálneho riadenia s aplikačným využitím pre nelineárne podaktuované systémy- 2017
 • Bc. SZUROS, Štefan: Virtualizácia dynamických systémov v 3D prostredí na báze OpenGL - 2017
 • Bc. ŠARNÍKOVÁ, Alžbeta: Riešenie optimalizačných úloh a ich využitie v prediktívnom riadení - 2016
 • Bc. PALENČÁROVÁ, Monika (rod. ZLACZKA): Návrh programových modulov pre analýzu a simuláciu populačných modelov – 2016

Konzultácie bakalárskych prác

Konzultácie diplomových prác

 • Bc. DURKÁČ, Martin: Metódy a prístupy pre fyzikálne modelovanie, simuláciu a riadenie kyber-fyzikálnych systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD) – 2020
 • Bc. TÓTH, Samuel: Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie v riadení laboratórneho modelu.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD) – 2017
 • Bc. KENTOŠ, Matej: Návrh softvérových nástrojov pre analýzu a riadenie nelineárnych podaktuovaných systémov‬
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD) – 2015
 • Bc. VOJTEK, Jaroslav: Modelovanie a optimálne riadenie nelineárnych mechatronických systémov.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) – 2015
 • Bc. VOŠČEK, Dominik: Metódy a algoritmy pre modelovanie a riadenie podaktuovaných systémov.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) – 2015
 • Bc. RABATIN, Peter: Analýza trajektórií reálnych častíc vo videosekvenciách mnohočasticového systému magnetických dipólov.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) – 2015
 • Bc. CHOVANCOVÁ, Martina: Programové moduly pre riešenie optimalizačných úloh s ohraničením.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) – 2015
 • Bc. ORAVEC, Matej: Prediktívne riadenie výukových modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze ASP.NET.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) – 2014
 • Bc. OSVALD, Matúš: Aplikačné využitie Financial Toolboxu v analýze ekonomických časových radov.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2014
 • Bc. VARGOVÁ, Nikola: Aplikácie diferenciálnych rovníc v matematickom modelovaní ekonomických procesov.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2014
 • Bc. HLINKOVÁ, Andrea: Matematické modelovanie ekonomických procesov s využitím diferenciálnych rovníc.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2014
 • Bc. MOLNÁROVÁ, Martina: Matematické modelovanie dynamických ekonomických procesov v prostredí MATLAB.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2013

Projekty

Záverečné práce

 • Dizertačná práca: Modelovanie a optimálne riadenie nelineárnych podaktuovaných dynamických systémov
  (školiteľ: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2015

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Modelovanie a optimálne riadenie nelineárnych podaktuovaných dynamických systémov
  (školiteľ: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2013

 • Diplomová práca: Modeling and Optimal Control of Inverted Pendula Systems
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Ľuboš Popovič, PhD.) - 2011
  Práca získala ocenenie KOŠICE IT VALLEY STUDENT AWARD 2011 pre jednu z 3 najlepších záverečných prác na II. stupni vysokoškolského štúdia na TUKE v oblasti IT -      

 • Bakalárska práca: Modelovanie a riadenie inverzných kyvadiel
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2009

Publikácie

 • 2020

   JADLOVSKÁ, A – JADLOVSKÁ, S. a kol.: Základy automatického riadenia v aplikáciách, prvé vydanie, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, 191 s. [print] – ISBN 978-80–553–3724–1 (finančne podporené projektom Kega 072 TUKE – 4/2018, zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. S. Jadlovská)

   TKÁČIK, Milan - JADLOVSKÝ, Ján - JADLOVSKÁ, Slávka - KOSKA, Lukáš - JADLOVSKÁ, Anna - DONADONI, Michele FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN. In: Processes. Vol. 8, n. 5 (2020), s. [1-16]. - ISSN 2227-9717 (online)

   JADLOVSKÝ, J.- TKÁČIK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PÁNIK, M.: DARMA - Information System for Accesing LHC Data within the ALICE Experiment at CERN, 2020. In: Acta Electrotechnica et Informatica. – Košice, FEI Roč. 20, č. 4 (2020), s. 19-26 [print, online] ISSN 1335-8243

   CIMBOROVÁ, K. – JADLOVSKÁ, S.: Modeling of benchmark underactuated systems via different approaches, In: 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, IFAC Proceedings Volumes - IFAC–PapersOnLine, Elsevier, 2020 Vol. 53, No. 2, p. 8935–8940, ISSN 2405-8963 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896320318310

   VARGA M. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S.: Generative Enhancement of 3D Image Classifiers In: Applied Sciences - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 21 (2020), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7433/htm

 • 2019

   KOSKA, L., JADLOVSKÁ, S., VOŠČEK, D., JADLOVSKÁ, A.: Inverted Pendulum with Linear Synchronous Motor Swing Up Using Boundary Value Problem. In: Acta Polytechnica , Vol. 59, no. 5 (2019) - ISSN 1210-2709

   JANIČ, P. – JADLOVSKÁ, S. – ZÁPACH, J. – KOSKA, L.: Modeling of underground mining processes in the environment of MATLAB/Simulink In: Acta Montanistica Slovaca. Košice, Vol. 24, No. 1 (2019), pp. 44-52 [print, online]. - ISSN 1335-1788, https://actamont.tuke.sk/ams2019.html...

   TKÁČIK, M. - BŘEZINA, A. - JADLOVSKÁ, S.: Design of a Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, In: 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : PDES 2019. - Amsterdam (Holandsko) : International Federation of Automatic Control s. 192-197 . - ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu:

   BŘEZINA, A. - TKÁČIK, M. - TKÁČIK, T. - JADLOVSKÁ, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model, In: PDeS 2019 : 16th IFAC conference on programmable devices and embedded systems. High Tatras, Slovakia. October 29-31, 2019. - Laxenburg (Rakúsko) : IFAC s. 277-282 . - ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu:

   TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A. – JADLOVSKÁ, S.: Design of Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp. 192 – 197

   BŘEZINA, A. – TKÁČIK, M. – TKÁČIK, T. – JADLOVSKÁ, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model, In: Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp.277 – 282
 • 2018

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOSKA L. - SOCHÁŇ J. Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes with Standard Software for Control and Communication. In: IV. Konferencia UVP Technicom, 2018 (poster

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOSKA L. - SOCHÁŇ J. Centrum nedeštruktívnej diagnostiky technologických procesov so štandardným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu. In: IV. Konferencia UVP Technicom, 2018, P. 45-53 - ISBN 978-80-8086-268-8  

 • 2017

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D.: Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 104-106., ISSN 1335-2938, dostupné online:
   http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/3806-modelovanie-diagnostika-a-optimalizacia-vyrobnych-liniek

   JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:
   http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

   JADLOVSKÁ, S. - KOSKA, L. - KENTOS, M.: MATLAB-based Tools for Modelling and Control of Underactuated Mechanical Systems, In: Transactions on Electrical Engineering Journal, Vol. 6, no. 3 (2017), p. 56-61. - ISSN 1805-3386 Spôsob prístupu:

   JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D.: Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems, Mechatronics 4.0 in Education – International Seminar on Internet of Things, Digitalization, Industry 4.0, Cyber-physical Systems and Mechatronics Education, Copenhagen, 2017

   JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – ČERKALA, Jakub – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – TKÁČIK, Milan – HANC, Erik – CHOCHULA, P. – BOND, P.M.: Information System for Alice Experiment Data Access / J. Jadlovsky … [et al.] – 2017.In: ICALEPS 2017. - Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90

   JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – JADLOVSKÁ, Slávka – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – KOPČÍK, Michal – ČABALA, Ján – TKÁČIK, Milan – CHOCHULA, Peter – PINAZZA, O.: Communication architecture of the detector control system for the inner tracking system / J. Jadlovský … [et al.] – 2017.In: ICALEPCS 2017. – Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90

   JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – JADLOVSKÁ, Slávka – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – KOPČÍK, Michal – ČABALA, Ján – TKÁČIK, Milan – CHOCHULA, Peter – PINAZZA, O.: A Novel General Purpose Data Acquisition Board with a DIM Interface / J. Jadlovský … [et al.] – 2017.In: ICALEPS 2017. – Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90

 • 2016

   JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D.: Cyber-physical system implementation into the distributed control system In: ScienceDirect: IFAC-PapersOnLine. - Amsterdam : Elsevier, 2016 Vol. 49, no. 25 (2016), p. 031-036., ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu: (AFC)

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D.: Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2, (AFD)

 • 2015

   JADLOVSKÁ, S. - KENTOŠ, M.- KOSKA, L. - SARNOVSKÝ, J.: Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems In: Technical Computing Prague 2015. - Prague : University of Chemistry and Technology, 2015 P. 1-9. - ISBN 978-80-7080-936-5 - ISSN 2336-1662, (AFC).

   JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÁ, S. – RABATIN, P.: Analysis of Particle Trajectories in Video Sequences of a Multi-Particle System of Magnetic Dipoles (príspevok v domácom recenzovanom zborníku - AED). Electrical Engineering and Informatics 6: Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2015, s. 380-385, ISBN 978-80-553-2178-3.  

   JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÁ, S.: Simulačné systémy v kybernetike (skriptá a učebné texty - BCI) Košice: TU, 2015, 240 s. ISBN 978-80-553-2011-3.  

   JADLOVSKÁ, S.: A Final Look Back at Underactuated Systems (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej doktorandskej konferencii - AFD). Proceedings of the 15th Scientific Conference of Young Researchers – SCYR 2015, Herľany, Slovenská republika, ISBN: 978-80-553-2130-1 .    
   Článok získal ocenenie za najlepšiu ústnu prezentáciu v IT sekcii.  

   JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - RABATIN, P. - ŠVIKOVÁ, M.: Simulation of Particle Interaction in a Two-Dimensional Model System Using MATLAB (kapitola v monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve - AFD). Technical Computing Bratislava 2014 Proceedings. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2015, s. 141-156. ISBN 978-3-659-40792-5.    

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J. - VOJTEK, J. - VOŠČEK, D.: Advanced Generalized Modeling of Classical Inverted Pendulum Systems (príspevok v zahraničnom časopise citovanom v databáze Scopus - ADM). Advances in Intelligent Systems and Computing : Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems. - Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2014), p. 255-264. - ISBN 978-3-319-10782-0 - ISSN 2194-5357    

 • 2014

   JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - RABATIN, P. - ŠVIKOVÁ, M.: Simulation of Particle Movement in a Two-Dimensional Model System Using MATLAB (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD). Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2014, 4. november 2014, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-7080-898-6, ISSN 2336-1662.    

   JADLOVSKÁ, S.: Underactuated Mechanical Systems: Recent Findings and Future Challenges (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej doktorandskej konferencii - AFD). Proceedings of the 14th Scientific Conference of Young Researchers – SCYR 2014, Herľany, Slovenská republika, s. 275–276, ISBN: 978-80-553-1714-4.    

   JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, A. – SARNOVSKÝ, J. – JAJČIŠIN, Š. – ČOPÍK, M. – JADLOVSKÁ, S. – PAPCUN, P. – BIELEK, R. - ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – CHOCHULA, P. – AUGUSTINUS, A.: External Access to ALICE Controls Conditions Data (príspevok v zahraničnom časopise citovanom v databázach Scopus a Thomson - ADM). Journal of Physics: Conference Series (JPCS), Vol. 513, s. 1-5, 2014, ISSN 1742-6588.    

 • 2013

   JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÁ, S.: Moderné metódy modelovania a riadenia nelineárnych systémov (vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve - AAB). Košice: elfa, 2013, 257 s., ISBN 978-80-8086-228-2.  

   CHOCHULA, P. - AUGUSTINUS, A. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - JAJČIŠIN, Š. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - BIELEK, R. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M.: External Access to ALICE Controls Conditions Data. Book of Abstracts of the 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics - CHEP 2013, Amsterdam, Holandsko, s. 84.      

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Application of the State-Dependent Riccati Equation Method in Nonlinear Control Design for Inverted Pendulum Systems (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). Proceedings of the IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics - SISY 2013, Subotica, Srbsko, s. 209-214, ISBN: 978-1-4799-0305-4.    

   JADLOVSKÁ, S.: Modeling and Optimal Control of Nonlinear Underactuated Mechanical Systems – a Survey (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej doktorandskej konferencii - AFD). Proceedings of the 13th Scientific Conference of Young Researchers – SCYR 2013, Herľany, Slovenská republika, s. 32-35, ISBN: 978-80-553-1422-8.    
   Článok získal ocenenie 1st DEAN's AWARD v kategórii IT Section/Oral Presentation za najlepšiu ústnu prezentáciu v IT sekcii.  

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: A Complex Overview of Modeling and Control of the Rotary Single Inverted Pendulum System (príspevok v zahraničnom časopise citovanom v databáze Scopus - ADM). Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 11, No. 2, 2013, ISSN 1804-3119, s. 73–85.    

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Modelling of Classical and Rotary Inverted Pendulum Systems – a Generalized Approach (príspevok v domácom časopise citovanom v databázach Scopus a Thomson - ADN). Journal of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 1, 2013, ISSN 1335-3632, s. 12–19.    

 • 2012

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Nonlinear Control Design for Inverted Pendulum Systems Based on State-Dependent Riccati Equation Approach (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). Proceedings of the 5th International Conference on Applied Electrical Engineering and Informatics – AEI 2012, Kiel, Nemecko, ISBN 978-80-553-1030-5.

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: A Complex Overview of the Rotary Single Inverted Pendulum System (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD). Proceedings of the 9th International Conference - ELEKTRO 2012, Žilina - Rajecké Teplice, Slovenská republika, s. 305-310, ISBN: 978-1-4673-1178-6.    

   JADLOVSKÁ, S.: Swing-up and Stabilizing Control of Classical and Rotary Inverted Pendulum Systems (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej doktorandskej konferencii - AFD). Proceedings of the 12th Scientific Conference of Young Researchers – SCYR 2012, Herľany, Slovenská republika, s. 38-41, ISBN: 978-80-553-0943-9.    

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Classical Double Inverted Pendulum - a Complex Overview of a System (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD) Proceedings of the IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics – SAMI 2012, Herľany, Slovenská republika, s. 103-108, ISBN: 978-1-4577-0195-5.    

 • 2011

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: An Extended Simulink Library for Inverted Pendula Modeling and Simulation (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). 19th Annual Conference Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Prague 2011, 8. november 2011, Kongresové centrum ČVUT Praha, Česká republika, ISBN 978-80-7080-794-1.    

   JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Matlab-Based Tools for Analysis and Control of Inverted Pendula Systems (príspevok v domácom recenzovanom zborníku - AED). Electrical Engineering and Informatics 2: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice, FEI TU, 2011. s. 403-408, ISBN 978-80-553-0611-7.  

 • 2010

   JADLOVSKÁ, S. – JADLOVSKÁ, A.: Inverted Pendula Simulation and Modeling – a Generalized Approach (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). Proceedings of the 9th International Scientific – Technical Conference on Process Control – ŘÍP 2010 (7.-10. jún 2010), Univerzita Pardubice, Česká republika, ISBN 978-80-7399-951-3.  

   BABIČ, F. – WAGNER, J. – JADLOVSKÁ, S. – LEŠKO, P.: A Logging Mechanism for Acquisition of Real Data from Different Collaborative Systems for Analytical Purposes (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD). Proceedings of the 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics – SAMI 2010, Herľany, Slovenská republika, pp. 109-112, ISBN 978-1-4244-6423-4.    

 • 2009

   JADLOVSKÁ, S. – JADLOVSKÁ, A.: A Simulink Library for Inverted Pendula Modeling and Simulation (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). 17th Annual Conference Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Prague 2009, 19. november 2009, Kongresové centrum ČVUT Praha, Česká republika, s. 45, ISBN 978-80-7080-733-0 (AFC).    

 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144