Profil Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky

 • Výskumné centrum je zamerané na výuku a výskum v oblasti moderných metód riadenia a priemyselnej automatizácie.
 • Po programovej a technickej stránke sme vybavení najmodernejnejšími vývojovými, simulačnými a realizačnymi prostriedkami v oblasti regulácie, riadenia, informačných, manažerských a komunikačných systémov.
 • Prostriedky boli dodané a sú pravidelne aktualizované svetovými lídrami v oblasti informačných a riadiacich technológií (Rockwell Automation, Wonderware, Oracle, Mitsubishi, Mathworks a ďalších.)
 • Dodané technické, programové a sieťové prostriedky máme podľa medzinárodného štandardu CIM (počítačmi integrovaná výroba) usporiadané v rámci 5-úrovňového pyramídového modelu DSR, ktorý zabezpečuje realizáciu plneautomatizovaného systému riadenia výrobných podnikov.
 • Na báze 5-úrovňového pyramídového modelu DSR realizujeme výskum a vývoj jednotlivých častí riadiaceho systému.
 • Získané výsledky aplikujeme vo výuke predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, v základnom výskume FEI a riešení praktických úloh vo výrobných podnikoch.
 • Prezentácia CMMRaPI
 • Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov TUKE FEI-2015-33 (Research laboratory for nonlinear underactuated systems)(1/2017 - 12/2017)  

  • Novinky:

   • apríl 2023 - Ing. M. Tkáčik, PhD. (školiteľ: doc.Ing. J. Jadlovský, CSc.) úspešne obhájil dizertačnú prácu " Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov"
   • marec 2023 - doktorand Ing. T. Tkáčik (školiteľ: doc.Ing. J. Jadlovský, CSc.) úspešne absolvoval dizeračnú skúšku (názov písomnej práce k dizeratčnej skúške: Príspevok k metódam, algoritmom a prostriedkom identifikácie nelineárnych dynamických systémov).
   • október 2021 - doktorand Ing. L. Koska, PhD. (školiteľ: doc.Ing. A. Jadlovská, PhD.) úspešne obhájil dizeračnú prácu "Návrh metodiky pre modelovanie analýzu a sumuláciu efektívne kráčajpcich robotických systémov"
   • jún 2021 - doktorand Ing. M. Varga, PhD. (školiteľ: doc.Ing. J. Jadlovský, CSc.) úspešne obhájil dizeračnú prácu "Klasifikácia 3D obrazéov pomocou generatívnych modelov"
   • marec 2021 - doktorand Ing. M. Tkáčik (školiteľ: doc.Ing. J. Jadlovský, CSc.) úspešne absolvoval dizertačnú skúšku (názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov )
   • január 2021 - výskumná skupina CMMR a PI uskutočnila seminár, na ktorom prezentovali dosiahnuté výsledky v rámci riešených dizertačných prác 2 doktorandi 4.roč. a 1 doktorand 2.roč.:
    Varga, M. (externé dok. štúdium): Klasifikácia 3D obrazov pomocou generatívnych modelov, (školiteľ: doc.Ing. J.Jadlovský)
    Koska, L.(4.roč.) Návrh metodiky pre modelovanie, analýzu a riadenie efektívne kráčajúcich robotických systémov s využitím moderných simulačných nástrojov, (školiteľ: doc.Ing. Jadlovská, A., PhD.)
    Tkáčik, M.(2.roč.): Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov (školiteľ: doc.Ing. J.Jadlovský, CSc.)
   • v decembri 2020 boli vydané vo vydavateľstve TU v Košiciach 2 vysokoškolské učebné texty, vydanie obidvoch vysokoškolských učebných textov bolo finančne podporené projektom Kega 072TUKE-4/2018, zod. riešiteľ: Ing. S. Jadlovská, PhD.):
    Jadlovská, A – Jadlovská, S. a kol.: Základy automatického riadenia v aplikáciách, prvé vydanie, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, 191 s. [print] – ISBN 978-80–553–3724–1
    Jadlovská, S. – Jadlovská, A. : Simulačné systémy v aplikáciách, druhé vydanie, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, 270 s., ISBN 978-80-553-3878 (CD-ROM)
   • júl 2020: na svetovom kongrese IFAC (International Federation of Automatic Control), ktorý sa konal 12.-17.7.2020 v Berlíne bol z výsledkov riešeného projektu Kega 072TUKE-4/2018 (zod. riešiteľ: Ing. S. Jadlovská, PhD.) prezentovaný vedecký článok
    Cimborová, K. – Jadlovská, S.: Modeling of benchmark underactuated systems via different approaches, Preprints of the 21st IFAC World Congress (virtual), Berlin, Germany, July 12-17, pp. 7, 2020.
   • júl-september 2020: Ing. M. Tkáčik sa zúčastnil pracovnej cesty v CERN-e, počas ktorej prezentoval dosiahnute výsledky v rámci riešeného projektu ALICE KE FEI TU na stretnutiach: O2/FLP Plenary Meeting, ALICE Technical Board Meeting a ALICE ITS DCS Meeting
   • v máji 2020 bol odpublikovaný vedecký článok v časopise Processes z výsledkov projektu ALICE KE FEI TU (zodpovedný riešiteľ doc.Ing. J. Jadlovský, CSc.) a projektu Kega 072TUKE-4/2018 (zod. riešiteľ: Ing. S. Jadlovská, PhD.)
    Tkáčik, M. - Jadlovský, J. - Jadlovská, S. - Koska, L. - Jadlovská, A. - Donadoni, M.: FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN. In: Processes. Roč. 8, č. 5 (2020), pp. [1-16] [online]. - ISSN 2227-9717 (online)
   • január/február 2020: Ing. M. Tkáčik, Ing. L. Koska a Bc. T. Tkáčik sa zúčastnili pracovnej cesty v Cern-e
   • december 2019: Ing. M. Tkáčik, Ing. A. Březina a Ing. L. Koska sa zúčastnili pracovnej cesty v Cern-e
   • október 2019 - na 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : PDES 2019 boli prezentované výsledky projektu Kega 072TUKE-4/2018 (zod. riešiteľ: Ing. S. Jadlovská, PhD.) dvoma vedeckými článkami v posterovej sekcii:
    Tkáčik, M. - Březina, A. - Jadlovská, S.: Design of a Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, In: PDES 2019 - 16th IFAC Conference on PDES‘2019, IFAC-Papers OnLine, p.192-197, ISSN 2405-8963
    Březina, A. - Tkáčik, M. - Tkáčik, T. - Jadlovská, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model: In: PDeS 2019 - 16th IFAC Conference on PDES‘19, IFAC , IFAC-Papers OnLine, s. 277-282 , ISSN 2405-8963
   • jún 2019 - vo vydavateľstve elfa vyšla monografia Čerkala, J. – Jadlovská, A.: Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov, prvé vydanie, Košice : Elfa – 2019, 266 s. [print]. - ISBN 978-80-8086-273-P (vydanie monografie bolo finančne podporené projektom Kega 072TUKE-4/2018, zod. riešiteľ: Ing. S. Jadlovská, PhD.)
   • jún 2019 - člen centra CMMRaPI Ing. Dominik Vošček, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu: „Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia“ (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)
   • marec 2019: Bc. Milan Tkáčik sa zúčastnil ITS DCS Workshopu v CERN-e.
   • február/marec 2019: Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Dominik Vošček, Ing. Lukáš Koska, Bc. Milan Tkáčik a Bc. Adam Březina sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • december 2018: Ing. Dominik Vošček a Bc. Milan Tkáčik sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • V rámci "Týždňa vedy a techniky," komisia zložená z externých členov preštudovala všetky predložené návrhy a rozhodla o výsledkoch nasledovne:
    Vedec TUKE za rok 2018 do 35 rokov Ocenenie získala: Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky)
   • V jednom zo série časopisov HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 vyšiel článok s názvom In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event (the interview Assoc. prof. Jan Jadlovsky and Dr. Slavka Jadlovska, representatives of TUKE at HEPTech).
   • Združenie HEPTech so sídlom v CERN-e v Ženeve vydalo tlačovú správu v PRESS RELEASES s názvom AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018 o celom priebehu úspešne zorganizovanej medinárodnej konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.
    (O Technickej univerzite sa píše v CERN-e - informácia o tlacových správach v CERN-e na portáli FEI - aktuality)
   • august 2018: Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Dominik Vošček, Ing. Lukáš Koska, Bc. Karina Cimborová a Bc. Martin Durkáč sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • júl/august 2018 doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Jaroslav Socháň, Bc. Milan Tkáčik, Bc. Adam Březina a Bc. Michal Pánik sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • 28.6.2018 člen centra CMMRaPI Ing. Ján Čabala, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu: Vytvorenie metodiky procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek (školiteľ: doc. Ing. J. Jadlovský, CSc.)
   • 28.6.2018 člen centra CMMRaPI Ing. Matej Oravec, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu: Návrh metodiky pre diagnostiku chýb modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)
   • jún 2018: Predobhajoba DZP v V144: Ing. Matej Oravec: Návrh metodiky pre diagnostiku chýb modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)
   • jún 2018: Predobhajoba DZP v V144: Ing. Ján Čabala: Vytvorenie metodiky procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek (školiteľ: doc. Ing. J. Jadlovský, CSc.)
   • Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018
   • Industry4.0 @ HEPTech 2018, 15.3. - 16.3. 2018 v Starom Smokovci

    Združenie HepTech so sídlom v CERN-e v Ženeve a Technická univerzita v Košiciach Vás pozývajú na zaujímavé podujatie zamerané na Priemysel 4.0 a High-Energy Physics (HEP), ktoré má za cieľ prepojiť podnikateľskú sféru s výskumníkmi a expertmi z danej oblasti. V priebehu dvojdňového fóra môžete prebádať možnosti v oblastiach ako cyber-physical systems, modeling and simulation, big data, cloud či IoT. Spíkri z viacerých európskych výskumných inštitúcií a významných medzinárodných spoločností vám odprezentujú ich skúsenosti s integráciou technológií v rámci združenia HepTech (CERN).

    Okrem konferencie sa môžete zúčastniť aj networkingu v podobe B2B stretnutí či výstavy, kde budú prítomné spoločnosti predstavovať inovatívne technológie priamo na mieste.

    Viac informácií o agende konferencie a registrácii je na stránkach:

    https://indico.cern.ch/event/654636/timetable/?view=standard
    https://industry40heptech-2018.b2match.io/
    http://alice-cern.fei.tuke.sk/index.php/category/konferencie/


   • 21.2.2018 – Ing. Michal Kopčík, PhD. úspešne obhájil dizertačnú prácu: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku (školiteľ: doc. Ing. J. Jadlovský, CSc.)

   • 9.2.2017 člen centra CMMRaPI Ing. Jakub Čerkala, PhD. úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu:
    Modelovanie a riadenie mobilných robotov s využitím neurónových modelov (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.).

   • 2.2.2017 člen centra CMMRaPI Ing. Jakub Čerkala prezentoval výsledky svojej práce v rámci témy svojej dizertačnej práce.

   • V dňoch 6.-8. 9.2016 sa členovia CMMRaPI zúčastnili stretnutia katedier v Brne-Rakviciach (link), kde doc. Ing. Jadlovský, CSc. predstavil aktivity centra (SK verzia) (EN verzia).
   • Dňa 14.07.2016 a 21.07.2016 sa členovia CMMRaPI zapojili do podujatia DETSKÁ UNIVERZITA TECHNICKEJ UNIVERZITY v Košiciach.
   • 14.06. - 05.07.2016: Ing. Michal Varga a Ing. Michal Kopčík sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • 30.05. - 07.06.2016: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a Ing. Matej Oravec sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • 11.1.2016: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Michal Varga a Ing. Dominik Vošček sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.

   • Dňa 19.11.2015 sa uskutočnilo podujatie s názvom Okná CERN-u dokorán II, program prednášok nájdete na webovej stránke podujatia
   • 22-23.10.2015 - členovia výskumného Centra sa zučastnili podujatia Extrapolácie 2015, na ktorom s odborným výkladom predviedli fyzikálne a kyberntické principy laboratornych modelov mobilných robotov, laboratorneho modelu Rotačného inverzného kyvadla a laboratórneho modelu Gulička na ploche v Technickom múzeu
   • 13.10.2015 - Na tohoročnom podujatí DOD členovia výskumného Centra prezentovali študijný odbor Kybernetika študentom stredných škôl odborným výkladom, ktorý bol zameraný na prezentáciu fyzikálnych modelov v laboratóriach CMMRaPI. Prezentácia na stiahnutie
   • 6.10.2015 - vrámci ukončeného AS FEU projektu - Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE boli vytvorené výučbové materiály Simulačné systémy v kybernetike (A. Jadlovská, S. Jadlovská) a Počítačové systémy v riadení (J. Jadlovský, P. Papcun)
   • Členovia centra sa 10.9.2019 zúčastnili konferencie Technicom (Poster)
   • 27.7.2015: doc. Ing. Ján Jadlovský, CsC., doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD. absolvovali pracovnú cestu v CERN-e.
   • 27.7.2015: Ing. Matej Oravec a Ing. Michal Kopčík sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.
   • 11.6.2015 pokračuje Séria seminárov predobhajobami dizertačných prác doktorandov CMMRaPI v miestnosti P-519 o 10:00 hod:
    Ing. Slávka Jadlovská: Modelovanie a optimálne riadenie nelineárnych podaktuovaných dynamických systémov (školiteľ: prof. Ing. J. Sarnovský, CSc.)
    Ing. Peter Papcun: Modelovanie a optimalizácia robototechnologických liniek (školiteľ: Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
  • Vo štvrtok 28.5.2014 v čase od 9:00 do 13:15 v posluchárni M5 na PF UPJŠ Moyzesova 11 v Košiciach sa uskutoční seminár "Okná CERN-u dokorán", ktorý spoluorganizuje CERN, UEF SAV Košice, UEF UPJŠ Košice a Katedra kybernetiky a UI FEI TU Košice. Viac info tu
  • 19. 5. 2015 – doktorandka 4. ročníka Ing. Slávka Jadlovská (školiteľ: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) získala na konferencii SCYR'15 v IT Section ocenenie Dean Prize 2nd – 4th year za prezantáciu článku: A Final Look at Underactuated Mechanical Systems
  • 16.4. 2015 sa v Univerzitnej Knižnici uskutoční finále Siemens Young Generation Award 2015. Finalisti prezentujú svoje projekty v čase od 10:00-12:30 a 15:30-17:30. Vstup na prezentácie je voľný.
  • 15.4. 2015 sa na ÚVT vo Vedeckej kaviarni od 8:30 hod uskutoční "Informační deň Matlab&Comsol Multiphysics s názvom Nástroje pro počitačove modelováni a simulace v průmyslu
  • 24.3.2015 sa v Bratislave.uskutoční konferencia s názvom CERN-SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktorej sa s prednáškou zúčastní doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
  • 13.3.2015 - medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo prijatie TU v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie
  • 1-13.3.2015: Ing. Matej Oravec sa zúčastnil pracovnej cesty v CERN-e.
  • 1-10.2.2015: Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v zložení: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Matej Oravec, Ing. Ján Čabala.
  • 25-26.11.2014: Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili série prednášok Workshop -u ALICE  (vedený pracovníkmi CERN-u), súčasťou Workshopu bola aj prezentácia aktuálneho stavu riešenej úlohy členmi CMMRAPI (pod vedením doc. Jadlovského)
  • 11.11.2014: Ing. Papcun a Ing. Kopčík sa zapojili do prezentácie laboratorií počas dňa otvorených dverí TUKE prezentovaním laboratória V147
  • 3-4.11.2014: Členovia výskumného CMMRAPI: doc. Anna Jadlovská, Ing. Slávka Jadlovská, Ing. Jakub Čerkala a Ing. Matej Oravec sa osobne zúčastnili konferencie Technical Computing Bratislava 2014
  • 3.10.2014: Seminár s témou: "DCU Control System - Open advanced fully-featured control system for general public" (Ing. Hynek Prochazka, PhD. - PROSYSTEMY, s.r.o.)
  • 26.9.2014: Členovia výskumného CMMRAPI osobne prezentovali svoj výskum na podujatí Noc Výskumníkov 2014 v obchodnom centre Optima Košice so stánkom Výskum v aplikovanej kybernetike 1
  • 29.7.2014: V rámci riešenia projektu (Balík 3 - prof. Zolotová) doc. Jadlovský zorganizoval školenie s názvom Riadenie mechatronických systémov s lektorom z firmy Rockwell Automation
  • 20. 5. 2014 – doktorand 1. ročníka Ing. Michal Kopčík získal na konferencii SCYR'14 v IT Section ocenenie: Dean Prize 1st year za prezentáciu článku: Multisensor data fusion for differential wheeled mobile robots
  • 24.3.2014: Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v zložení:
   doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Matej Čopík, Ing. Slávka Jadlovská, Ing. Peter Papcun, Ing. Jakub Čerkala a Ing. Michal Kopčík.
  • 7.2.2014: Na 14.3.2014 je plánovaný seminár s témou Výkonný výpočtový systém Matlab pre pracovníkov vedy a výskumu - novinky v výpočtovom systéme MATLAB & Simulink R2013b - (doc. M. Foltín, FEI STU Bratislava)
  • 7.2.2014: V sérii seminárov za CAK vystúpi dňa 19.2.2014 Ing. Čerkala s témou Príspevok k modelovaniu a riadeniu robotických systémov s využitím metód umelej inteligencie a Ing. Bielek s témou Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení robotických systémov.
  • Dec. 2013: Ako výsledok projektu KEGA (č.034TUKE-4/2011) boli vydané 2 monografie, 2 vysokošklolské účebnice a 1 skripta členov centra:
  • 17.11.2013: Deň Otvorených Dverí na Tuke 2013 - prezentácia laboratórií členmi centra
  • 14-17.10.2013: Účasť členov centra na 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) v Amsterdame. Viac info tu
  • 26-28.9. 2013: Ing. Slávka Jadlovska sa aktívne s prednáškou zúčastnila konferencie SISY 2013 (Symposium on Intelligent Systems and Informatics) v Subotici (Srbsko)
  • 27.9. 2013: Členovia Centra sa zúčastnili na akcii Noc výskumníkov 2013
  • 15-17.9.2013: Na konferencii SYMPOSIUM ON EMERGENT TRENDS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS sa s prednáškou zúčastnili Ing. Slávka Jadlovská, Ing. Peter Papcun a Ing. Michal Kopčík
  • 11-13.9.2013: Prezentácia Centra aplikovanej kybernetiky na Stretnutí katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky (SKAKaI) technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR - poster
  • 7.6.2013: Návšteva ústavu automatizace a měřicí techniky VUT Brno členmi Centra aplikovanej kybernetiky - prezentácia
  • 10.4.2013: Pri príležitosti návštevy pracovníkov CERN-u na TU sa 11.4.2013 o 14:00 v miestnosti A529 uskutoční blok prednášok.
  • 18.3.2013: Ďalšia téma zo série seminárov je Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby a bude ju prezentovať Ing. Matej Čopík. Seminár sa bude konať 20.2.2013 (Streda) o 13:00 v miestnosti V144.
  • 11.3.2013: Séria seminárov pokračuje 13.3. (streda) témou Implementácia algoritmov prediktívneho riadenia modelov fyzikálnych systémov do virtuálneho laboratória a prezentovať ju bude Ing. Štefan Jajčišin v miestnosti V144 o 13:00.
  • 6.3.2013: Séria seminárov pokračuje témou Možnosti mobilnej robotiky a robotickej ruky OWI 535, ktorú predstaví Ing. Jakub Čerkala dňa 6.3.2013 v miestnosti V144 o 13:30.
  • 12.2.2013: V rámci Série seminárov predstaví tému Neuronové siete 3. generácie Ing. Radoslav Bielek dňa 20.2.2013 v miestnosti V144 o 13:00.
  • 17.1.2013: Spoločnosť Bernecker & Rainer prezentovala svoje produkty a riešenia - B&R Automation Studio Target for Simulink. (Prezentácia 1)(Prezentácia 2)(Fotografia z prezentácie)
  • 10.1.2013: Séria seminárov pokračuje 17.1. (Štvrtok) témou Metodika modelovania montážnych systémov s využitím farebných Petriho sietí a prezentovať ju bude Ing. Ján Ilkovič v miestnosti V144 o 12:00.
  • 8.1.2013: Prvá téma zo série seminárov bude Prediktívne riadenie nelineárnych procesov a prezentovať ju bude Ing. Nikola Kabakov. Seminár sa bude konať 10.1.2013 (Štvrtok) o 13:00 v miestnosti V144.
  • 8.1.2013: Centrum organizuje sériu seminárov v rámci ktorých členovia Centra predstavia svoju vedeckú činnosť
  • 12.10.2012: TUKE sa stala asociovaným členom projektu ALICE v rámci CERN-u a členovia Centra sú poverení riešením úloh spojených s projektom ALICE