doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V141
    
  KONTAKT:
     055/602 4218
     jan.jadlovsky@tuke.sk

 

Som docentom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Odborné záujmy

  • rozpoznávanie obrazov
  • distribuované systémy riadenia
  • komplexná funkčná diagnostika jednoúčelových regulátorov
  • diagnostika výrobných riadiacich systémov
  • tvorba informačných a riadiacich systémov s aplikáciou najmodernejších informačných technológií a metód umelej inteligencie

Doktorandi

Doktorandi v rámci prebiehajúcej doktorandskej prípravy:
  • Ing. Tomáš Tkáčik (2024)
    Téma DP: Návrh a realizácia programových modulov pre identifikáciu, riadenie a siuláciu modelov fyzikálnych systémov v rámci sieťových riadiacich štruktúr
Ukončení doktorandi:
  • Ing. Milan Tkáčik, PhD. (2023)
    Téma DP: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov
  • Ing. Michal Varga, PhD. (2019)
    Téma DP: Metódy diagnostiky technologických procesov na báze kamerových systémov a prostriedkov priemyselnej termovízie
  • Ing. Ján Čabala, PhD. (2018)
    Téma DP: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
  • Ing. Michal Kopčík, PhD. (2018)
    Téma DP: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku sieťovej komunikácie v rámci distribuovaného systému riadenia
  • Ing. Peter Papcun, PhD. (jún 2015)
    Téma DP: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
  • Ing. Matej Čopík, PhD. (jún 2014)
    Téma DP: Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
  • Ing. Ján Ilkovič, PhD. (január 2013)
    Téma DP: Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov
  • Ing. Vladimír Jeleň, PhD. (august 2012)
    Téma DP: Segmentácia postupnosti obrazov metódami na báze minimalizácie energie
  • Ing. Lucia Vaľová, PhD., rod. Jancurová (august 2011)
    Téma DP: Počítačové modelovanie cieleného transportu liečiv pomocou vonkajšieho magnetického poľa
  • Ing. Ľubomír Jasenovec, PhD. (september 2008)
    Téma DP: Využitie metód návrhu riadenia na systémy s dopravným oneskorením pri návrhu sieťových riadiacich systémov
  • Ing. Stanislav Laciňák, PhD. (máj 2006)
    Téma DP: Analýza a návrh zložitých sieťových riadiacich systémov
  • Ing. Jana Ligušová, PhD., rod. Horanská (marec 2004)
    Téma DP: Metódy riešenia eliminujúce vplyv oneskorení spôsobených komunikačnou sieťou v sieťových riadiacich systémoch
Ukončené doktorandské štúdium počas prerušenia:
  • Ing. Martin Durkáč
    Téma DP: Návrh softvérových nástrojov pre modelovanie a simuláciu nelineárnych systémov s aplikačným využitím v robotike
Doktorandi, ktorí podali Žiadosť o ukončenie doktorandského štúdia:
  • Ing. Jaroslav Socháň
    Téma DP: Modelovanie, riadenie a simulácia robotických systémov v kontexte Industry 4.0
  • Ing. Radoslav Bielek
    Téma DP: Aplikácia inteligentných senzorických systémov pri modelovaní a riadení pružných výrobných systémov

Výučba

Projekty

Publikačná činnosť -    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144