Ing. Milan Tkáčik


 

Od septembra 2019 do apríla 2023 som bol interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, Matlab)
 • Programovanie jednočipových mikropočítačov
 • Návrh a výroba elektronických zariadení
 • Návrh, výroba a programovanie mobilných robotov

Výuka

Konzultácie diplomových prác

 • Strigáč, Silvester: Návrh aplikácie pre riešenie komlexných úloh mobilnej robotiky s využitím moderných simulačných nástrojov (ROS, Gazebo, Matlab)
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2020 (zatiaľ neobhájená)
 • Vokulič, Jakub: Realizácia informačných systémov na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA a Embedded systémy - ALICE CERN
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2020 (zatiaľ neobhájená)
 • Kontuľ, Juraj: Návrh a realizácia riadiaceho systému mobilných robotov na báze systému ROS pre pohyb robota v bludisku s využitím neurónových sietí
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
 • Pánik, Michal: Návrh aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA a Embedded systémy s využitím v mobilnej robotike
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
 • Fehér, Dávid: Modelovanie a simulácia výrobných procesov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019 (ukončené štúdium)

Konzultácie bakalárskych prác

 • Badár, Jozef: Vytvorenie programovej knižnice pre univerzálnu meraciu dosku v prostredí Matlab/Simulink
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2020 (ukončené štúdium)
 • Tyshchenko, Anatolii: Vytvorenie aplikácie pre zber a vizualizáciu hodnôt zo snímačov v prostredí WinCC OA
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2020 (zatiaľ neobhájená)
 • Oklamčák, Samuel: Vytvorenie databázovej aplikácie pre zber dát z univerzálnej meracej dosky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2020 (zatiaľ neobhájená)
 • Matush, Pavlo: Porovnanie priepustnosti a odozvy sieťových komunikačných protokolov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2020 (zatiaľ neobhájená)
 • Tomaško, Michal: Vytvorenie webovej aplikácie pre vizualizáciu výrobných liniek
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019 (ukončené štúdium)
 • Kočkár, Erik: Vytvorenie programovej knižnice pre univerzálnu meraciu dosku v prostredí MATLAB/Simulink
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • Strigáč, Silvester: Vytvorenie aplikácie pre navigáciu mobilného robota v priestore
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
 • Pavlus, Daniel: Tvorba výukových materiálov pre podporu edukačného procesu v oblasti programovania medziúrovňovej komunikácie
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
 • Istóková, Ivana: Návrh a realizácia aplikácie na úrovni RDBS ORACLE s komunikáciou na klienta s využitím TCP servera
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019 (zatiaľ neobhájená)
 • Pristáš, Jakub: Návrh a programová realizácia DSR s dôrazom na technologickú úroveň riadenia
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019 (zatiaľ neobhájená)

Projekty

Záverečné práce

 • Dizertačná práca: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2023
 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2021
 • Diplomová práca: Embedded systémy a ich implementácia v rámci distribuovaných riadiacich a monitorovacích systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2019
 • Bakalárska práca: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC pre zber a spracovanie veľkého objemu dát a implementácia komunikačných protokolov v rámci mobilných robotických systémov (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) – 2017

Publikácie

 • 2024


 • TKÁČIK, M. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - JADLOVSKÁ, A. - TKÁČIK, T.: Modeling and Analysis of Distributed Control Systems: Proposal of a Methodology, In: Processes: Monitoring and Control of Processes in the Context of Industry 4.0. Roč. 12, č. 1 (2024), s. [1-20] [online]. - ISSN 2227-9717

 • 2020


 • TKÁČIK, M. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - KOSKA, L. - JADLOVSKÁ, A. - DONADONI, M.: FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN. In: Processes. Roč. 8, č. 5 (2020), s. [1-16] [online]. - ISSN 2227-9717

  TKÁČIK, M.: Design and Implementation of Distributed Control Systems and their Selected Applications. In: Scyr 2020: Nonconference Proceedings of Young Researchers, S. 47 - 50, Košice : TUKE, 2020, ISBN 978-80-553-3538-4

  JADLOVSKÝ, J.- TKÁČIK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PÁNIK, M.: DARMA - Information System for Accesing LHC Data within the ALICE Experiment at CERN, 2020. In: Acta Electrotechnica et Informatica. – Košice, FEI Roč. 20, č. 4 (2020), s. 19-26 [print, online] ISSN 1335-8243

 • 2019


 • TKÁČIK, M. - BŘEZINA, A. - JADLOVSKÁ, S.: Design of a Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, In: 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : PDES 2019. - Amsterdam (Holandsko) : International Federation of Automatic Control s. 192-197 . - ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu:

  BŘEZINA, A. - TKÁČIK, M. - TKÁČIK, T. - JADLOVSKÁ, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model, In: PDeS 2019 : 16th IFAC conference on programmable devices and embedded systems. High Tatras, Slovakia. October 29-31, 2019. - Laxenburg (Rakúsko) : IFAC s. 277-282 . - ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu:

  Tkáčik, M. – Březina, A. – Jadlovská, S.: Design of Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp. 192 – 197

  Březina, A. – Tkáčik, M. – Tkáčik, T. – Jadlovská, S.: Upgrade of the Ball and Plate Laboratory Model, In: Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp.277 – 282

 • 2017


 • JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:

  JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Slávka – ČABALA, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – ČERKALA, Jakub – KOPČÍK, Michal – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – TKÁČIK, Milan – HANC, Erik – CHOCHULA, P. – BOND, P.M.: Information System for Alice Experiment Data Access / J. Jadlovsky … [et al.] – 2017.In: ICALEPS 2017. - Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90

  JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – JADLOVSKÁ, Slávka – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – KOPČÍK, Michal – ČABALA, Ján – TKÁČIK, Milan – CHOCHULA, Peter – PINAZZA, O.: Communication architecture of the detector control system for the inner tracking system / J. Jadlovský … [et al.] – 2017.In: ICALEPCS 2017. – Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90

  JADLOVSKÝ, Ján – JADLOVSKÁ, Anna – JADLOVSKÁ, Slávka – ORAVEC, Matej – VOŠČEK, Dominik – KOPČÍK, Michal – ČABALA, Ján – TKÁČIK, Milan – CHOCHULA, Peter – PINAZZA, O.: A Novel General Purpose Data Acquisition Board with a DIM Interface / J. Jadlovský … [et al.] – 2017.In: ICALEPS 2017. – Barcelona : Mondial and Cititravel Congresos, 2017 P. 1-4. – ISBN 978-3-95450-193-90

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144