Ing. Štefan Jajčišin. PhD.


Téma dizertačnej práce

 • Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie nelineárnych dynamických systémov
 • Prediktívne riadenie
 • Optimalizácia v riadení
 • Aplikácia neurónových sietí v riadení
 • Programovanie a algoritmizácia (Matlab, C#, ASP.NET)
 • Riadenie technologických procesov (PLC, HMI, SCADA)

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

 • ORAVEC, Matej: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • KOSTELNÍK, Peter: Vytvorenie zbierky riešených príkladov k výuke predmetu Počítače a algoritmizácia - internetový prístup
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • LITAVEC, Viliam: Vytvorenie zbierky riešených príkladov k výuke predmetu Simulačné systémy v Hospodárskej informatike (v elektronickej forme pre web stránku predmetu)
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • MATYS, Matúš: Návrh prediktívneho riadenia modelov fyzikálnych systémov s využitím MPC a MPT Toolboxov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2011
 • KALIVODA, Jakub: Realizácia systému riadenia hydraulickej sústavy na báze PLC automatu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2011

Konzultácie diplomových prác

 • MATYS, Matúš: Prediktívne riadenie virtuálnych modelov fyzikálnych systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
 • TOMÁNEK, Marek: Neurónové adaptívne riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - internetový pristup
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
 • CHAUTUR, Peter: Využitie Matlab .NET Builder pri tvorbe interaktívnej webovej aplikácie na báze ASP.NET technológie
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
 • ČERKALA, Jakub: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012

Projekty

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Aplikácia moderných metód v prediktívnom riadení modelov fyzikálnych systémov
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • Diplomová práca: Aplikácia moderných metód v riadení nelineárnych výukových modelov
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2010
 • Bakalárska práca: Modelovanie a riadenie dynamických systémov v prostredí Matlab/Simulink
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2008

Publikácie

Záznamy z knižnice

 • 2013

   JAJČIŠIN, Š.: Predictive Control using the Nonlinear Predictor / Štefan Jajčišin - 2013. In: SCYR 2013 : proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2013 S. 186 - 189. - ISBN 978-80-553-1422-8. (AFD)  
 • 2012

   JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Predictive Control Algorithms Verification on the Laboratory Helicopter Model, In: Acta Polytechnica Hungarica (Journal of Applied Sciences), Vol. 9, No. 4, 2012, ISSN 1785-8860. Available on the Internet: http://www.uni-obuda.hu/journal/Jadlovska_Jajcisin_36.pdf. (ADE)  

   JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Using Neural Networks for Physical Systems Behaviour Prediction, In: AEI 2012 Conference: Applied Electrical Engineering and Informatics : proc. - Košice : FEI TU, 2012. - ISBN 978-80-553-1030-5. (AFC)  

   JAJČIŠIN, Š. - JADLOVSKÁ, A.: Adaptívne prediktívne riadenie na báze analytickej a experimentálnej identifikácie riadeného systému, In: Electrical Engineering and Informatics 3 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice, FEI TU, 2012 - ISBN 978-80-553-0890-6. (AED)

   JAJČIŠIN, Š.: Explicit and Online Predictive Control of nonlinear hydraulic system, In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2012 S. 34-37. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)  
 • 2011

   JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2011, číslo III. ISSN 1802-4564, Dostupné na internete: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=article&id=280:riadenie-laboratorneho-modelu-hydraulickeho-systemu-&catid=34:cislo-32011-&Itemid=48 (2011). (ADE)  

   JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Simulačné overenie prediktívneho riadenia modelov dynamických systémov v navrhnutom grafickom užívateľskom prostredí, In: POSTERUS – portál pre odborné publikovanie, ISSN 1338-0087, Dostupné na internete: http://www.posterus.sk/?p=10682 (2011). (ADF)  

   JAJČIŠIN, Š.: Verification of Control Algorithms with DDE Communication on Real Hydraulic System. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 388-391. - ISBN 978-80-553-0644-5. (AFD)

   JADLOVSKÁ, A. - JAJČIŠIN, Š.: Generalized Predictive Control Design for a Nonlinear Hydraulic System. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 11, č. 2 (2011), s. 26-32. - ISSN 1335-8243 (print version), ISSN 1338-3957 (electronic version). (ADF)  

   JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Aplikácia DDE a OPC komunikačných protokolov v identifikácii a riadení reálneho systému, In: Electrical Engineering and Informatics 2 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice, FEI TU, 2011 S. 365-370. - ISBN 978-80-553-0611-7. (AED)
 • 2010

   JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Simulačné overenie prediktívneho riadenia modelov dynamických systémov v navrhnutom grafickom užívateľskom prostredí, In: 18 th Annual Conference Proceedings – Technical Computing Bratislava 2010, Hotel Sorea Bratislava, Október 2010, www.posterus.sk/tcb2010, CD-ROM 10 pages, ISBN 978 – 80 – 970519 – 0 – 7. (AFD)

   JAJČIŠIN, Š. – JADLOVSKÁ, A.: Aplikácia moderných metód stavového riadenia na reálny výukový systém, In: Electrical Engineering and Informatics: Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, September 2010 Košice, CD-ROM, pp.551-555, ISBN 978-80-553-0460-1. (AED)
 • 2009

   JADLOVSKÁ A. - JAJČIŠIN, Š. - LONŠČÁK, R.: Modelling and PID Control Design of Nonlinear Educational Model Ball & Plate. Editors: Fikar, M., Kvasnica, M., In: Proceedings of the 17th International Conference on Process Control ’09, Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia, 2009, pp. 475–483, ISBN 978-80-227-3081-5. (AFD)    
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144