Ing. Lucia Vaľová, PhD.


  ADRESA:
     Počítačové centrum
     Park Komenského 6
     042 00 Košice
    
  KONTAKT:
     phone.jpg
     zavinac.jpg
     PDF Životopis

 

Som vedecký pracovník v Počítačovom centre Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.Téma dizertačnej práce

 • Počítačové modelovanie cieleného transportu liečiv pomocou vonkajšieho magnetického poľa

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Tvorba a testovanie nového grid softvéru
 • Manažment proof klastra
 • Manažment xrootd storage elementu
 • Monitorovanie gridu

Projekty

 • Výskumná úloha Vega č. 1/0617/08 (2008-2010): "Multiagentové sieťové riadiace systémy s automatickou rekonfiguráciou", (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • ARDA - A realization of Distributed Analysis for LHC
 • ALICE - A Large Ion Collider Experiment
 • Tier3 Monitoring Software Suite (T3MON) - vývoj a aplikácia monitoringu pre Tier3 centra
 • ALICE RDIG supported by INTAS - CERN grant N05-103-7484. Príprava zberu dát a paralelná analýza pre experiment ALICE na urýchľovači LHC
 • Projekt podpory vedeckých pobytov v organizácií CERN, Dotácia ministerstva školstva SR na rozvoj vedy a techniky č. CD-2009-35521/37347-1:11
 • Vedecko technická spolupráca so Spojeným ústavom jadrových výskumov Dubna protocol No:3920-6-09/10 a Information Computer and Network support od JINR`s 05-6-1048-2003/2013
 • Vedecko technická spolupráca so Spojeným ústavom jadrových výskumov Dubna protocol No:4075-6-11/13 a Information Computer and Network support od JINR`s 05-6-1048-2003/2013

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Modelovanie a riadenie cieleného prenosu liečiva vplyvom magnetického poľa
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Publikácie

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144