Simulačné systémy (SS)


Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Cvičiaci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Laboratórium: V102, V109 (V144)
   
Odbor: Kybernetika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 2.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Oboznámiť študentov s možnosťami algoritmizácie rôznych typov problémov v simulačnom jazyku Matlab/Simulink ako je riešenie lineárnych a nelineárnych algebraických rovníc, numerické riešenie diferenciálnych rovníc, aproximácia dát polynómom, interpolácia dát, 2-D a 3-D grafika, modelovanie, identifikácia a simulácia dynamických systémov. Náplňou predmetu je získanie znalostí s prácou v simulačnom jazyku Matlab, ktorý sa využíva pre vedecké a inžinierske výpočty a vizualizáciu dát. Hlavným cieľom výuky v predmete je zvládnutie numerických, modelovacích a grafických techník integrovaných v simulačnom jazyku Matlab/Simulink a poukázanie na možnosti využitia CONTROL, IDENTIFICATION a SYMBOLIC Toolboxov vo výuke a praxi.web