Počítače a algoritmizácia (PaA)

(výuka do r. 2015 v ŠP Kyb)


Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
  doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci: Ing. Jakub Čerkala
  Ing. Slávka Jadlovská
 
   
Laboratórium: PC FEI
   
Odbor: Kybernetika
  Hospodárska informatika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 1.
   
Semester: Letný


Výuka do roku 2014 v študijnom programe Kybernetika

Ciele predmetu


Počítače a algoritmizácia je základný predmet formujúci profil bakalára v odbore Kybernetika a Hospodárska informatika. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky z oblasti architektúry počítačov PC s popisom ich technickej a programovej časti, a tiež oboznámiť ich s metódami návrhu algoritmov a programov v procedurálnom programovacom jazyku s overením na aplikačných príkladoch.144