Vnorené systémy (Jednočipové mikropočítače) (VS/JM)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Laboratórium: V146 (V101b)
   
Odbor: Kybernetika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 2.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Cieľom vyučovacieho predmetu je naučiť študentov samostatne vytvárať praktické aplikácie na báze jednočipových mikropočítačov rady I-8051 po logickej, technickej a programovej stránke so zameraním na oblasť prístrojovej a automobilovej techniky, monitorovacích a riadiacich systémov. V súvislosti so zvládnutím realizácie mikropočítačových bude preberaný návrh základných elektronických obvodov a technika programovania na úrovni strojovo-orientovaných jazykov.Web