doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V141
    
  KONTAKT:
     055/602 4218
     jan.jadlovsky@tuke.sk

 

Som docentom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Odborné záujmy

 • rozpoznávanie obrazov
 • distribuované systémy riadenia
 • komplexná funkčná diagnostika jednoúčelových regulátorov
 • diagnostika výrobných riadiacich systémov
 • tvorba informačných a riadiacich systémov s aplikáciou najmodernejších informačných technológií a metód umelej inteligencie

Doktorandi

Doktorandi v rámci prebiehajúcej doktorandskej prípravy:
 • Ing. Michal Kopčík (2017)
  Téma DP: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku sieťovej komunikácie v rámci distribuovaného systému riadenia
 • Ing. Ján Čabala (2018)
  Téma DP: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
 • Ing. Michal Varga (2019)
  Téma DP: Metódy diagnostiky technologických procesov na báze kamerových systémov a prostriedkov priemyselnej termovízie
Ukončení doktorandi:
 • Ing. Peter Papcun, PhD. (jún 2015)
  Téma DP: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
 • Ing. Matej Čopík, PhD. (jún 2014)
  Téma DP: Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
 • Ing. Ján Ilkovič, PhD. (január 2013)
  Téma DP: Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov
 • Ing. Vladimír Jeleň, PhD. (august 2012)
  Téma DP: Segmentácia postupnosti obrazov metódami na báze minimalizácie energie
 • Ing. Lucia Vaľová, PhD., rod. Jancurová (august 2011)
  Téma DP: Počítačové modelovanie cieleného transportu liečiv pomocou vonkajšieho magnetického poľa
 • Ing. Ľubomír Jasenovec, PhD. (september 2008)
  Téma DP: Využitie metód návrhu riadenia na systémy s dopravným oneskorením pri návrhu sieťových riadiacich systémov
 • Ing. Stanislav Laciňák, PhD. (máj 2006)
  Téma DP: Analýza a návrh zložitých sieťových riadiacich systémov
 • Ing. Jana Ligušová, PhD., rod. Horanská (marec 2004)
  Téma DP: Metódy riešenia eliminujúce vplyv oneskorení spôsobených komunikačnou sieťou v sieťových riadiacich systémoch
Doktorandi s neukončeným doktorandským štúdiom:
 • Ing. Radoslav Bielek
  Téma DP: Aplikácia inteligentných senzorických systémov pri modelovaní a riadení pružných výrobných systémov

Výučba

Projekty

 • Medzinárodný projekt COST-249 (1994-1998): Continuous speech recognition over telephone (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Čižmár, A., CSc., Ing. Jadlovský, J., CSc.)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/6236/99 (1999-2001): Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov s využitím metód umelej inteligencie, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Projekt inštitucionálneho výskumu č. 4113, TU Košice, 2001: Distribuované systémy riadenia zložitých systémov (zodpovedný riešiteľ: Ing. Jadlovský, J., CSc.)
 • Projekt inštitucionálneho výskumu č. 4404, TU Košice, (2000-2002): Systémy SCADA/HMI (Supervízne riadenie a zber údajov/rozhranie človek/stroj) ako systémy na podporu rozhodovania v priemyselnej automatizácii (zodpovedný riešiteľ: Ing. Zolotová, CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/3032/02 (2002-2004): Multiagentové inteligentné riadenie zložitých systémov, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Projekt podporovaný Agentúrou na podporu vedy a techniky SR – APTV č.51-01 1602 (2003-2005) „Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov“, (MARABU), (zodpovedný riešiteľ: prof. Frankovič, B. DrSc, člen riešiteľského kolektívu)
 • Výskumná úloha č. 153, US Steel, Košice s.r.o. (2003-2005): Návrh kamerového inšpekčného systému pre TŠP a ML1 (zodpovedný riešiteľ: Ing. Bohušová, M., doc. Ing. Jadlovský, J., CSc.)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/2183/05 (2005-2007): Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Kega č.3/120 603 (2003-2005): „Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov - virtuálne laboratórium IIRS“, (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zolotová, I., CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Kega č.3/4230/06 (2005-2007): „Monitorovanie supervízne riadenie simulovaných procesov- Virtuálne laboratórium IIRS“, (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zolotová, I., CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Projekt podporovaný Agentúrou na podporu vedy a techniky SR – APTV č. 20 - 16004 (2005-2007) „Automatizovaný on-line systém vyhodnocovania životnosti pojazdových elementov“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Bigoš, P. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/0617/08 (2008-2010): „Multiagentové sieťové riadiace systémy s automatickou rekonfiguráciou“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Projekt podporovaný Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ č. 26220120020 (2009- 2011): „Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy“
 • Projekt podporovaný Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ č. 26220120030 (2010- 2013): „Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy“
 • Výskumná úloha Vega č. 1/0286/11 (2011-2013): „Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J., člen riešiteľského kolektívu)
 • Kega č. KEGA 037 – 011TUKE/2010 (2010-2011): „ Kybernetické edukačné centrum“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zolotová, I. CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu "Kybernetika a informačno-riadiace systémy" na druhom stupni štúdia (KEGA č.034TUKE-4/2011) 
 • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému (KEGA č.021TUKE-4/2012) (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zolotová, I., CSc., člen riešiteľského kolektívu)
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2013 - 2015), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (zodpovedný riešiteľ aktivity 3.1)
 • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia (KEGA č.001TUKE-4/2015)
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II.fáz, kód ITMS:313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2015 - 2017), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (aktivita 3.1, PP7), zodpovedný riešiteľ aktivity
 • ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020, zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: link, (projekt základného výskumu), zodpovedný riešiteľ projektu

Publikačná činnosť -    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144