Laboratórium distribuovaných systémov riadenia V109 (V144)      Laboratórium je zamerané na výuku, vývoj a aplikáciu počítačových riadiacich systémov na báze PLC automatov, SCADA systémov, relačných a multidimenzionálnych databázových systémov.
      Je vybavené hardverovými, softvérovými a sieťovými prostriedkami umožňujúcich vývoj, realizáciu a praktické overenie systémov regulácie a spojitého a diskrétného riadenia s využitím PLC od spoločnosti Rockwell automation s následným prepojením na SCADA systémy umožňujúcich komunikáciu človeka s vytvoreným riadiacim systémom ako aj zber dát pre analýzu a diagnostiku vytvorených regulačných a riadiacích systémov.
      Komplexnosť technických, softwerových a sieťových prostriedkov umožňuje návrh, realizáciu a experimentálne overenie zložitých úloh vyžadujúcich riadenia a regulácie s pripojenými na snímačmi a akčnými členmi rôznej zložitosti a inteligencie v súčinnosti s dispečerskou úrovňou riadenia na báze SCADA a väzbou na informačný systém realizovaného na báze relačnej databázy napr. ORACLE, MS SQL a pod. Laboratórium úmožňuje vývoj a výuku dielčích úloh z oblasti regulácie, modelovania a simulácie, vizualizácie a SCADA, databázových systémov nezávisle s využitím vytvorených programových aplikácie a reálnych modelov.V144Personálne zastúpenie:

Gestor: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Správca (posudzovateľ): doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Zástupca správcu:  Ing. Tomáš Tkáčik, Bc. Dominika Líšková


Galéria:

144

Technické prostriedky:

 • 15 osobných počítačiov
 • 4 PLC automaty CompactLogix L23E
 • dotykový panel View 600
 • 3 multifunkčné panely určené k práci s PLC automatmi
Modely:

Software-ové prostriedky:

 • MS Visual Studio 2010
 • Matlab R2008
 • Oracle Discoverer
 • Oracle SQL Developer
 • Oracle SQL Data Modeler
 • Oracle Analytic Workspace Manager
 • RS Logix 500
 • RS Logix 5000
 • RS Linx
 • InTouch

Dokumentácie:

 • Schéma sieti:    
 • Vysvetlivky k schéme:    
 • Adresy uzlov:    
 • Prevádzkový poriadok:    

Predmety: