Počítačové systémy v riadení (PSvR)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci: Ing. Dominik Vošček
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Laboratórium: V146 (V101b)
   
Odbor: Kybernetika
   
Stupeň štúdia: 2. (Ing.)
   
Ročník: 1.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Poskytnúť základné poznatky z oblasti technickej podpory na vývoj aplikcií na PC pod operačným systémom s dôrazom na aplikácie rozhraní počítačov v riadení. V nadväznosti na základy algoritmizácie a programovania v jazyku C prehlbiť vedomosti študentov tak, aby pri tvorbe aplikácii boli schopní využivať prvky operačného systému, prerušovacieho systému a štandardných rozhraní PC v riadení.web