Prvky riadiacich systémov (PRS)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.  
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.  
   
Cvičiaci: Ing. Lukáš Koska
Laboratórium: V109 (V144)
   
Odbor: Kybernetika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 2.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Poskytnutie základných poznatkov o jednotlivých prvkoch riadiacich systémov na technologickej úrovni, o ich vlastnostiach, princípe činnosti a spôsobe použitia. Oboznámenie študentov so spôsobmi prepojenia riadiacich systémov s technologickým procesom, s unifikáciou analógových prúdových a napäťových signálov, s vlastnosťami a princípmi činnosti vstupných a výstupných analógových a číslicových modulov programovateľných logických automatov. Poskytnutie základných poznatkov o všeobecných vlastnostiach snímačov a akčných členov, o spracovaní informácie zo snímačov a ich správnom nastavení, ďalej poskytnutie podrobnejších poznatkov o vlastnostiach a princípoch činnosti snímačov najrozšírenejších technologických veličín, ktorými sú teplota, tlak, prietok, výška hladiny a vybrané mechanické veličiny. Oboznámenie študentov so základmi technologických komunikačných sietí.144