Manažérske informačné systémy (MIS)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci: Ing. Jaroslav Socháň
   
Laboratórium: V109 (V144)
   
Odbor: Kybernetika a informačno-riadiace systémy
  Hospodárska informatika
   
Stupeň štúdia: 2. (Ing.)
   
Ročník: 2.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Cieľom vyučovacieho predmetu je naučiť študentov aplikovať prostriedky manažerského riadenia na báze multidimenzionálných databáz a internetovských technológií v rámci návrhu, aplikácie a využívania informačných systémov v oblasti strategického, ekonomického a technického manažmentu. Uvedený predmet je nadstavbového charakteru. Vo väzbe na poznatky z oblasti relačných databázových systémov, distribuovaných systémov riadenia, počítačových sietí, expertných systémov, teórie riadenia a ekonomiky vytvára priestor pre získavanie informácií z informačných systémov pre manažerov na všetkých úrovniach riadenia s možnosťou požadovanej agregácie a abstrakcie, pričom automaticky získane informacie sú prezentované vo forme prehľadov, štatistík a predikcií.144