Distribuované systémy riadenia (DSR)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Laboratórium: V109 (V144)
   
Odbor: Kybernetika
  Hospodárska informatika
   
Stupeň štúdia: 2. (Ing.)
   
Ročník: 1.
   
Semester: Letný


Ciele predmetu


Cieľom vyučovacieho predmetu je naučiť študentov samostatne navrhovať a prakticky vytvárať aplikácie komplexného riadenia výrobných a obchodných organizácií, zahŕňajúci realizáciu riadenia na úrovni ekonomiky a účtovníctva, marketingu, systému riadenia kvality, obchodu, operatívneho a strategického manažmentu s možnosťou priamej väzby na systémy riadenia výroby. Postupne sú preberané jednotlivé časti riadenia a metodicky navrhované logické väzby medzi jednotlivými časťami riadenia so špecifikáciou hárdveru s dôrazom na väzby medzi jednotlivými celkami. V záverečnej fáze študenti praktický realizujú navrhnuté riešenie s využitím hardvérových a softvérových prostriedkov, ktoré sú k dispozícií v rámci modelového pracoviska DSR KKUI.144