Základy automatického riadenia (Zar)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.  
  doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.  
  doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Cvičiaci: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
  Ing. Dominik Vošček
  Ing. Lukáš Koska
Laboratórium: V109 (V144)
   
Odbor: Kybernetika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 2.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Predmet rozvíja už nadobudnuté vedomosti študentov z odboru Kybernetika a buduje ucelenú teóriu automatického riadenia spojitých LDS. Cieľom predmetu je získanie základných teoretických poznatkov a zručností, ktoré umožňujú vytvárať jednoduché matematické modely fyzikálnych systémov (elektrických, hydraulických, mechanických) s využitím postupov analytickej identifikácie. Pozornosť je venovaná analýze vzťahu reálneho systému a modelu LDS, základným typom riadených systémov a možnostiam ich opisu (LDR, prenos-LT) spolu s analýzou ich dynamických vlastností (statická, prechodová, impulzná a frekvenčná charakteristika). Ďalšímcieľom predmetu je analýza spätnoväzobnej riadiacej štruktúry (princíp spätnej väzby), odvodenie štandardných prenosov URO, dynamické vlastnosti základných typov regulátorov, presnosť regulácie. Študenti získajú vedomosti nutné k vyšetrovaniu stability lineárnych regulačných obvodov s využitím algebraických a frekvenčných kritérií a tiež nadobudnú poznatky a praktické skúsenosti s návrhom parametrov PID regulátorov s využitím klasických metód syntézy a ich aplikáciou na riadenie matematických modelov fyz. systémov v riadiacej štruktúre, získajú vedomosti pre výpočet kritických parametrov regulátorov a vyhodnotenie kvality prechodových dejov v URO. Súčasťou predmetu je stručný úvod do počítačového riadenia modelov fyz. systémov v číslicovom regulačnom obvode a postup pre výpočet parametrov číslicového PID regulátora s praktickými ukážkami na simulačných/laborátornych modeloch CMMRaPI.144