Optimálne a nelineárne systémy (OaNS)

(výuka do r. 2014 v ŠP KIRS)


Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Cvičiaci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Laboratórium: L513
   
Odbor: Kybernetika a informačno-riadiace systémy
   
Stupeň štúdia: 2. (Ing.)
   
Ročník: 1.
   
Semester: Zimný


Ciele predmetu


Oboznámiť študentov so základnými vlastnosťami nelineárnych MIMO dynamických systémov, metódami vhodnými na vyšetrenie stabilty, poukázať na algoritmické riešenie modelovacích techník fyzikálnych systémov v stavovom priestore a na návrh algoritmov riadenia pomocou vhodných metód nelineárnej syntézy. Cieľom výuky v predmete je tiež zvládnutie metód optimálneho a adaptívneho riadenia dynamických systémov a ich algoritmického riešenia v simulačnom jazyku Matlab/Simulink pri riešení zadefinovaných problémov optimálneho a adaptívneho riadenia nelineárnych systémov.144