Stručne o projekte a dosiahnutých úspechoch


Technická univerzita v Košiciach bola ku dňu 12. 10. 2012 prijatá za asociovaného člena projektu ALICE v Európskom centre pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti bol v dvojtýždenníku ALICE MATTERS, vydávanom v rámci projektu ALICE, zverejnený článok o našej univerzite. Na úlohách spojených s projektom sa podieľajú členovia Centra moderných metód riadenie a priemyselnej informatiky z CAK na KKUI FEI TU, ktorí začali pracovať na modernizácii systému DCS (Detector Control System) v CERN-e s dôrazom na optimalizáciu procesu výmeny dát medzi online a offline databázou. Pracovníci projektu ALICE navštívili v dňoch 13-15.4.2013 Technickú univerzitu v Košicaiach a Katedru Kybernetiky a Umelej Inteligencie.

Medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo 13.3. 2015 prijatie Technickej univerzity v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie.
Spolupráca FEI TU Košice s Európskou organizáciou pre jadrový výskum — CERN v Ženeve na projekte základného výskumu ”ALICE Inner Tracking System”
Na projekte spolupracujú členovia Výskumného centra moderných metód riadenie a priemyselnej informatiky pod vedením doc. Ing. Jána Jadlovského, CSc.

Novinky:


16.12.2016 doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. sa zúčastnil pracovnej cesty v CERN-e.


11.1.2016 doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Michal Varga a Ing. Dominik Vošček sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.


19.11.2015 Dňa sa uskutoční podujatie s názvom Okná CERN-u dokorán II, program prednášok nájdete na webovej stránke podujatia3.9.2015 Členovia centra sa zúčastnili Workshopu Alice v Danišovciach na ktorom vystúpil doc. Jadlovský. Prezentácia, PPT27.7.2015 doc. Ing. Ján Jadlovský, CsC., doc. Ing. Anna Jadlovská a Ing. Slávka Jadlovská, Phd. sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.27.7.2015 Ing. Matej Oravec a Ing. Michal Kopčík sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e.22.5.2015 Vo štvrtok 28.5.2014 v čase od 9:00 do 13:15 v posluchárni M5 na PF UPJŠ Moyzesova 11 v Košiciach sa uskutoční seminár "Okná CERN-u dokorán", ktorý spoluorganizuje CERN, UEF SAV Košice, UEF UPJŠ Košice a Katedra kybernetiky a UI FEI TU Košice.
Seminár je určený pre žiakov stredných škôl so záujmom o fyziku, techniku a informatiku.

Program seminára.

Oblasť spolupráce, resp. vecne zameranie spoluprace našej katedry a CERN-u bude prezentovať doc. Peter Chochula a doc. Jan Jadlovský v časti "Ako sa riadia obrie experimenty v CERN-e" P. Chochula (CERN), J. Jadlovský (FEI TUKE). Keďže sa jedná o prezentáciu fyziky, automatizácie a informatiky pre študentov stredných škôl s cieľom zvýšit záujem o uvedene oblasti, forma prezentacie bude volená popularnejsim sposobom.

Na september pripravujeme v spolupráci s CERN-om podobnú akciu, ktorá bude určena pre studentov doktorandského študia z UPJŠ, TUKE, a bude orientovana viac odborno-vedecky. O termine, obsahu a mieste septembrovej prezentácie Vas budeme vcas informovat.24.3.2015 V Bratislave sa dňa 24.3.2015 uskutoční konferencia s názvom CERN-SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ, ktorej sa s prednáškou zúčastní doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.13.3.2015 Medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo prijatie TU v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie1-13.3.2015 Ing. Matej Oravec sa zúčastnil pracovnej cesty v CERN-e.1-10.2.2015 Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v zložení:
  • doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
  • Ing. Matej Oravec
  • Ing. Ján Čabala25-26.11.2014 Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili série prednášok, ktoré boli vedené pracovníkmi CERN-u, v rámci Workshop -u ALICE, organizovaného doc. Jadlovským v Košiciach. Súčasťou Workshop -u bola aj prezentácia aktuálneho stavu riešenej úlohy členmi CMMRAPI.
Prednášky boli členené na samostatné bloky:
  • 1. Chochula, Peter: The ALICE Detector Control System
  • 2. Chochula, Peter: DCS and the ALICE 02 Project, DCS Workshop Košice (november)
  • 3. Senyukov, Serhyi: Detector Control System of Alice ITS
  • 4. Senyukov, Serhyi: DCS of the ITS Upgrade
  • 5. Bond, Peter: Introduction to Computing Architecture: ALICE DCS
  • 6. Pinazza, Ombretta: Introduction to WinCC OA
24.3.2014 Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v zložení:
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., Ing. Matej Čopík, Ing. Slávka Jadlovská, Ing. Peter Papcun, Ing. Jakub Čerkala a Ing. Michal Kopčík.1-2.122013 doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc sa zúčastnil konferencie HEPTech Academia - Industry Matching Event on Technology of Controls for Accelerators and Detectors v Aténach, kde bol prezentovaný účastníkom konferencie plán úloh v CERN-e do roku 2018.14-17.10.2013 Účasť na konferencii CHEP 2013

 Členovia výskumného centra sa zúčastnili 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) v Amsterdame. Príspevok o aplikácii Amanda 3 osobne prezentovali Ing. Slávka Jadlovská a Ing. Jakub Čerkala formou posterovej prezentácie.

 

Abstrakt článku vyšiel v Knihe abstraktov konferencie - Book of Abstracts

Prezentovaný článok z konferencie CHEP 2013 bol nominovaný pre publikovanie v časopise Journal of Physics: Conference Series"18-22.9.2013 Pracovná cesta doc. Ing. Jána Jadlovského, CSc do CERN-u v Ženeve za účelom špecifikácie úloh pre projekt ALICE.25.6.2013 20. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN).

 

Pri oslave tohto výročia si z rúk ministera školstva prevzal čestné uznanie aj vedúci experimentu ALICE Paolo Giubellino. Podrobnejšie informácie sú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a tlačovú správu vydala aj TASR.

  Za TUKE sa na oslave zúčastnil aj vedúci riešiteľského tímu doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc a Ing. Slávka Jadlovská.13-15.4.2013 Návšteva riešiteľského tímu projektu ALICE z CERN-u na TUKE
(Na pozvanie doc. Jadlovského)

 Technickú univerzitu v Košiciach navštívili:

André Augustinus, (Belgicko)
Pierre Vande Vyvre, (Francúzko)
Karel Šafařík, (Slovensko)
Peter Chochula, (Slovensko)

13.4.2013Konzultácie riešiteľského tímu doc. Jadlovského s doc. Ing. Petrom Chochulom, CSc.

14.4.2013Prof. Sinčák a vedúci centier prezentovali riešiteľskému tímu projektu ALICE katedru Kybernetiky a umelej inteligencie. Za Centrum inteligenných technológii prezentoval Ing. Jakša, PhD., za Centrum hospodárskej informatiky prezentoval Ing. Butka, PhD a za Centrum aplikovanej kybernetiky prezentoval Ing. Bundzel, PhD.

 Riešiteľský tím doc. Jadlovského prezentuje riešiteľskému tímu projektu ALICE riešenie Amanda Server 3 a jeho možnosti ďalšieho vylepšovania.

 S riešiteľským tímom projektu ALICE na pracovnom obede rokoval dekan Fakulty Elektrotechniky a Informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

 V ramci návštevy prebehol blok 4 prednášok o CERN-e, projekte ALICE a ich práci v experimente.

 

 Po bloku prednášok sa predstavili skupiny KKUI

15.4.2013Riešiteľskému tímu projektu ALICE sa venoval na pracovnom stretnutí rektor Technickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.jar 2013 Členovia riešiteľského tímu doc. Jadlovského pracujú na prvej verzii Amanda Server 3.

4-5.2.2013 Spolupráca na projekte je prezentovaná na Diseminačnom Workshope profesorov a docentov FEI TU Košice v Herľanoch. Za riešiteľský tím doc. Jadlovského prezentovala doc. Ing. Anna Jadlovská, CSc. (prezentácia).

11-12.2013 Členovia riešiteľského tímu doc. Jadlovského plánujú koncepciu riešenia Amanda Server 3.

19.11.2012
V dvojtýždenníku ALICE MATTERS vychádza článok o členstve TUKE v projekte ALICE. Článok a vzájomnú komunikáciu za riešiteľský tím realizovala Ing. Slávka Jadlovská.12.10.2012 Technická univerzita v Košiciach bola prijatá za asociovaného člena projektu ALICE v CERN

 Vedúcim novozostaveného riešiteľského tímu za TUKE sa stal doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

 Riešiteľský tím tvoria členovia Výskumného centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky na KKUI FEI TU.27.8.2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie bola v Ženeve prezentovaná pracovníkom projektu ALICE. Prezentáciu viedol doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

8-9.11.2011 Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc navštívil CERN v Ženeve s cieľom hľadania možností vzájomnej spolupráce.
Linky a zdroje

Diseminačný Workshop profesorov a docentov FEI TU Košice
Herľany 4-5.2. 2013
Prezentácia(.pps)(.ppsx)