Simulačné systémy v hospodárskej informatike (SSvHI)

(výuka do r. 2014 v ŠP HI)


Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Cvičiaci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Laboratórium: PC FEI
   
Odbor: Hospodárska informatika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 2.
   
Semester: Letný


Ciele predmetu


Náplňou predmetu je získanie znalostí a zručností s prácou v programovom prostredí a v simulačnom jazyku Matlab, ktorý sa využíva pre vedecké a inžinierske výpočty a vizualizáciu dát. Jedným z cieľov predmetu je oboznámiť študentov s možnosťami algoritmizácie rôznych typov úloh vyskytujúcich sa pri modelovaní ekonomických procesov ako je numerické riešenie lineárnych a nelineárnych algebraických rovníc, numerické riešenie diferenciálnych rovníc, riešenie úloh aproximácie a interpolácia dát získaných z ekonomických modelov odpovedajúcich procesov HI. Hlavným cieľom výuky v predmete je zvládnutie algoritmických, numerických, modelovacích a grafických 2-D, 3-D techník integrovaných v simulačnom jazyku Matlab a poukázanie na možnosti využitia FINANCIAL, OPTIMIZATION a SYMBOLIC Toolboxov vo výuke a praktickom využití pri riešení úloh z hospodárskej informatiky.web