Ukončené projekty: • Research Laboratory of Nonlinear Underactuated Systems - Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov TUKE FEI-2015-33 (1/2017 - 12/2017)
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II.fáz, kód ITMS:313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2015 - 2017), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (zodpovedný riešiteľ aktivity 3.1, PP7– doc.Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2013 - 2015), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (zodpovedný riešiteľ aktivity 3.1, PP7 – doc.Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
 • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia (KEGA č.001TUKE-4/2015) 
 • Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch (VEGA č. 1/0286/11)
 • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému (KEGA č.021TUKE-4/2012) 
 • Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu "Kybernetika a informačno-riadiace systémy" na druhom stupni štúdia (KEGA č.034TUKE-4/2011)
 • Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (ITMS: 26220120030).
 • Kega č. KEGA 037 – 011TUKE/2010 (2010-2011): „ Kybernetické edukačné centrum“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zolotová, I. CSc.)
 • Projekt podporovaný Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ č. 26220120020 (2009- 2011): „Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy“
 • Výskumná úloha Vega č. 1/0617/08 (2008-2010): „Multiagentové sieťové riadiace systémy s automatickou rekonfiguráciou“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc.)
 • Projekt podporovaný Agentúrou na podporu vedy a techniky SR – APTV č. 20 - 16004 (2005-2007) „Automatizovaný on-line systém vyhodnocovania životnosti pojazdových elementov“, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Bigoš, P. CSc.)
 • Kega č.3/4230/06 (2005-2007): „Monitorovanie supervízne riadenie simulovaných procesov- Virtuálne laboratórium IIRS“, (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zolotová, I., CSc.)
 • Kega č.3/120 603 (2003-2005): „Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov - virtuálne laboratórium IIRS“, (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zolotová, I., CSc.)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/2183/05 (2005-2007): Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc.)
 • Výskumná úloha č. 153, US Steel, Košice s.r.o. (2003-2005): Návrh kamerového inšpekčného systému pre TŠP a ML1 (zodpovedný riešiteľ: Ing. Bohušová, M., doc. Ing. Jadlovský, J., CSc.)
 • Projekt podporovaný Agentúrou na podporu vedy a techniky SR – APTV č.51-01 1602 (2003-2005) „Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov“, (MARABU), (zodpovedný riešiteľ: prof. Frankovič, B. DrSc)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/0373/03 (2003-2005): Optimalizácia riadenia procesov prostriedkami informatiky, (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hrubina, K. PhD.)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/3032/02 (2002-2004): Multiagentové inteligentné riadenie zložitých systémov, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc.)
 • Projekt inštitucionálneho výskumu č. 4404, TU Košice, (2000-2002): Systémy SCADA/HMI (Supervízne riadenie a zber údajov/rozhranie človek/stroj) ako systémy na podporu rozhodovania v priemyselnej automatizácii (zodpovedný riešiteľ: Ing. Zolotová, CSc.)
 • Projekt inštitucionálneho výskumu č. 4113, TU Košice, 2001: Distribuované systémy riadenia zložitých systémov (zodpovedný riešiteľ: Ing. Jadlovský, J., CSc.)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/6236/99 (1999-2001): Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov s využitím metód umelej inteligencie, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc.)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/3206/96 (1996-1998): Inteligentné metódy a algoritmy rozhodovania a riadenia zložitých systémov, (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Sarnovský, J. CSc.)
 • Medzinárodný projekt COST-249 (1994-1998): Continuous speech recognition over telephone (zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Čižmár, A., CSc., Ing. Jadlovský, J., CSc.)