odrazka       Cvičenia

Náplň cvičení

Cvičenie č. 1
 • Úvod.
 • Všeobecný rozbor náplne predmetu.
 • Špecifikácia cieľov a poslania cvičení.
 • Programovanie v jazyku C

Úlohy na samostatné riešenie

 1. Vypíšte "Hello World!" n-krát, n načítajte z argumentu programu.
 2. Vydeľte 2 zadané čísla a vypíšte reálny výsledok, celočíselný výsledok a zvyšok po delení.
 3. Načítajte zoznam čísel zo súboru, usporiadajte ich a zapíšte do pôvodného súboru.
 4. Spočítajte a vypíšte počet slov v textovom súbore.
 5. Zmeňte hodnotu premennej pomocou dereferencie smerníka a vypíšte jej adresu (HEX).
 6. Vypíšte jednotlivé bajty ľubovolnej 2+ bajtovej premennej a jej adresy. Zmeňte endián tejto premennej pomocou vlastnej funkcie a opäť vypíšte jej štruktúru v pamäti. (Vypísať vstup a výstup funkcie v hexadecimálnom tvare.)
 7. Zavolajte funkciu MessageBox z knižnice User32.dll.
  • pokúste sa nalinkovať knižnicu staticky aj dynamicky

Cvičenie č. 2

Cvičenie č. 3
 • História počítačov,
 • Viac-jadrové (CPUs) počítače,
 • Zbernice počítača,
 • ISO/OSI model:
  • Všeobecne,
  • RS-232, Centronix,
  • Fyzická a sieťová vrstva USB
 • FAT tabuľka

Cvičenie č. 4
 • OS WINDOWS, verzie OS WINDOWS, nástroje pre vývoj aplikácií v prostredí OS MS WINDOWS (Visual Studio).
 • Postup vývoja aplikácie napísanej v jazyku C++ a C# pod OS WINDOWS s využitím nástrojov Visual Studio (editácia, preklad, linkovanie, ladenie).
 • Knižnice v rámci C++ a C#, pri programovaní v prostredí WINDOWS
 • WIN32, WIN32 API, .NET, OpenGL
 • Základy objektového programovania pod grafickým rozhraním:

Cvičenie č. 5
 • Sysman,
 • Sériové rozhranie (RS-232):
  • komunikácia medzi dvoma počítačmi pomocou jazyka C pod OS DOS: zdrojové kódy
  • čítačka čiarových kódov: zdrojový kód
  • komunikácia medzi dvoma počítačmi pomocou OS Windows XP:
   • Komunikácia pomocou sériovej linky C#: Projekt 3
   • Komunikácia pomocou sériovej linky C/C++: Projekt 4
  • Komunikácia medzi dvoma PC pomocou USB prevodníka na RS-232

Cvičenie č. 6
 • Funkcie BIOS-u a MS-DOS-u,
 • Prerušenia SW-ové a HW-ové,
 • Príklady prerušení: zdrojové kódy

Cvičenie č. 7
 • Paralelne rozhranie (Centronics):
  • Tlačenie cez priamy prístup na porty
  • Tlačenie pomocou SW-ového prerušenia (zápis do registrov)
  • Tlačenie pomocou HW-ového prerušenia
  • Programy: zdrojové kódy
  • Vytlačenie textu pomocou LPT (Centronics) C#: Projekt 5
 • Dynamické knižnice:
  • Princíp a štruktúra dynamických knižníc.
  • Aplikačné príklady pre prácu s dynamickými knižnicami (vytváranie dynamickej knižnice, aktivačné/deaktivačné funkcie dynamickej knižnice,export funkcií a premenných z knižnice, import funkcií a premenných do knižnice, vytváranie DLL knižníc pre použitie mimo prekladač Visual C++).
  • Link na stiahnutie dynamickej knižnice, ktorú používame: inpout32.dll

Cvičenie č. 8
 • Tvorba paralelných aplikácií. Vlákna, práca s vláknami.
  • Princíp vlákien a ich využívanie pri tvorbe aplikácií v prostredí MS WINDOWS pri programovaní v jazyku C++.
  • Aplikačné príklady pre prácu s vláknami (príklad).

Cvičenie č. 9
 • Technologické rozhrania Advantech PCL-812, PCL-818 a PCI-1730 (Laboratórne Karty):
  • Popis rozhrania,
  • Mapovanie základnych bázových adries (mapovanie portov),
  • Digitálny výstup D/O a digitálny vstup D/I (príklad pre D/I PCL-818),
  • Analógový výstup A/O s D/A prevodom,

Cvičenie č. 10
 • Technologické rozhrania Advantech PCL-812 a PCL-818 (Laboratórne Karty):
  • Čítač/časovač 8253 a 8254
  • Analógový vstup A/I s A/D prevodom rozhrania PCL-812:
   • pomocou čítača/časovača: príklad
   • pomosou software-ového spúšťača: príklad
  • Analógový vstup A/I s A/D prevodom rozhrania PCL-818
   • pomocou čítača/časovača: príklad
   • pomosou software-ového spúšťača: príklad
 • Zápis a čítanie digitálnych vstupov a výstupov, práca s analógovými vstupmi a výstupmi Laboratórnej karty PCL-818: Projekt 6 v C#
 • Realizácia technických aplikácií pomocou PC v prostredí MS-DOS a Windows (osciloskop, spektrálny analyzátor, uzavretý regulačný obvod /URO/, ...)

Cvičenie č. 11
 • Konzultácie k zadaniam
 • Opakovanie
 • Webová vizualizácia laboratórnych kariet: WebViz.zip