odrazka       Úvod

Prejdite prosím na novú verziu stránky TU


Garantuje:

doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Cvičí:

Ing. Dominik Vošček

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu

zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie:

samostatné zadania

Záverečné hodnotenie:

zadanie (program), písmoný test, ústna skúška

Cieľ predmetu

Poskytnúť základné poznatky z oblasti technickej podpory na vývoj aplikcií na PC pod operačným systémom s dôrazom na aplikácie rozhraní počítačov v riadení. V nadväznosti na základy algoritmizácie a programovania v jazyku C prehľbiť vedomosti študentov tak, aby pri tvorbe aplikácii boli schopní využivať prvky operačného systému, prerušovacieho systému a štandardných rozhraní PC v riadení.

Informačný list k predmetu si môžete stiahnuť TU