Riadenie a umelá inteligencia (RaUI)


Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Cvičiaci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Laboratórium: L513
   
Odbor: Kybernetika a informačno-riadiace systémy
   
Stupeň štúdia: 2. (Ing.)
   
Ročník: 1.
   
Semester: Letný


Ciele predmetu


Hlavným cieľom predmetu je oboznámiť študentov s možnosťami algoritmizácie a aplikácie niekoľkých typov algoritmov diskrétnych PSD /polynomiálnych regulátorov a ich praktickým overením na simulačných modeloch dynamických systémov (výmeník tepla, robot-manipulátor, žeriav) a laboratórnych výukových modeloch ( helikoptéra, gulička na ploche, magnetická levitácia) v programovom systéme Matlab/Simulink, Control a Real Time Toolbox-ov v zvolených riadiacich štruktúrach. Ďalším cieľom je naučiť študentov orientovať sa v jednotlivých etapách návrhu algoritmov samonastavuijúcich regulátorov - STC (identifikácia matemaicko-fyzikálneho modelu dynamického systému z nameraných dát a syntéza STC regulátora za podpory Identification Toolboxu a STC Library) a zoznámiť ich s modernými metódami a technikami návrhu inteligentných riadiacich algoritmov pre riadenie nelineárnych dynamických systémov (modifikované algoritmy LQ a algoritmy prediktívneho riadenia), ktoré využívajú vlastnosti neurónových sietí v rôznych aplikáciách ako: neurónový model NARX a NISS nelineárneho systému, neurónový regulátor, neurónový estimátor s využitím Neural, NNSID a NNCTRL Toolboxov.web