Okná CERN-u dokorán II

19.11.2015, Aula Maxima, Letná 9/A, Technická univerzita Košice

Informácie o podujatí

Blok prednášok spoluorganizovala Európská organizácia pre jadrový výskum v Ženeve, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Fakulta elektrotechniky a Informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom podujatia bolo predstaviť ciele a výsledky výskumu Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN, technológie vyvíjané, aplikované a využívané v jednom z najväčších laboratórií základného fyzikálneho výskumu na svete, postavenie Slovákov a slovenských inštitúcií v CERN-e a ich podiel na výsledkoch základného a aplikovaného výskumu, možnosti prístupu k technológiám a výsledkom výskumu v CERN-e (vzdelávacie podujatia, stáže, študijné pobyty a pod.), možnosti pracovať na úlohách a aktivitách v CERN-e a to buď priamo alebo cez inštitúcie (SAV, UPJŠ, TU, ZTS VVU), ktoré sa priamo podieľajú na riešení výskumných úloh v CERN-e, vývoji a prevádzke infraštruktúry experimentálnych zariadení CERN-u a pod.

Bližšie informácie o prednáškach v časti Program.

Blok prednášok nadväzuje na úspešné popularizačné podujatie „Okná CERN-u dokorán“, konaného 28.mája 2015 na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorého sa zúčastnili študenti a učitelia stredných škôl z Východoslovenského regiónu so záujmom o štúdium matematicko-fyzikálnych a technických vied (bližšie informácie o uvedenom podujatí tu, resp. tu).

Video záznam z prednášok

 1. Úvod do CERN-u: K. Šafařík (CERN) pdf s�bor
 2. Ako sa Slovensko dostalo do CERN-u a čo tam Slováci robia: L. Šandor (ÚEF SAV) pdf s�bor
 3. Higgsov bozón a čo všetko k nemu treba spočítať: P. Stríženec (ÚEF SAV) pdf s�bor
 4. Piaty element - kvarkovo - gluónovej plazmy v experimente ALICE: M. Bombara (ÚFV PF UPJŠ) pdf s�bor
 5. Detector Control System v experimente ALICE: P. Chochula (CERN) pdf s�bor
 6. FEI TUKE vo výskume na experimente ALICE a jeho súvislosti s vyučovacím procesom: J. Jadlovský (FEI TUKE) pdf s�bor
 7. Elektronika v experimentoch v CERN-e: P. Lichard (CERN) pdf s�bor
 8. Elektronika v experimentoch v CERN-e: J. Bán (ÚEF SAV) pdf s�bor
 9. Computing pre LHC: M. Straka (ÚEF SAV) pdf s�bor
 10. Unikátne zariadenia pre CERN: L. Vargovčík, D.Čáni (ZŤS VVÚ) pdf s�bor
 11. Študenti a vedecká mládež: K. Šafařík (CERN) pdf s�bor
 12. Otázky a odpovede

Galéria

Informácie o prednášajúcich

Prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc. Vyštudoval odbor teoretická fyzika na UK v Bratislave (1971 -76), potom strávil 12 rokov v Dubne, pracoval na experimentoch na Serpuchovskom urýchľovači. V r.1990 odišiel do Paríža na College de France, zaoberal sa fenomenologickými problémami v kvantovej chromodynamike a začal spolupracovať na experimentoch na Omega spektrometri v CERN-e. Od r. 1993 je zamestnaný ako vedecký pracovník v CERN-e, bol fyzikálnym koordinátorom projektu Alice na LHC, momentálne je vedúcim oddelenia fyziky a computingu Alice experimentu v CERN-e.
Doc. RNDr. Peter Chochula, CSc. Vyštudoval odbor jadrová a subjadrová fyzika na FMFI v Bratislave. V súčasnosti pracuje v CERN-e ako zástupca koordinátora riadiacého systému experimentu ALICE na urýchľovači LHC.
Ing. Peter Lichard Senior engineer v PH department CERN, je absolventom EF SVST (teraz FEI STU), odbor mikroelektronika so zameraním na fyzikálne metódy a prístroje. Od roku 1990 pracuje v CERNe. Je zakladajúci člen experimentu ATLAS. Jeho profesionálnym záujmom sú vývoj a výroba detektorov a elektronické systémy na spracovanie signálov z detektorov a zber dát.
RNDr. Ladislav Šándor, CSc. Je jedným z prvých absolventov odboru fyzika na Prírodovedeckej fakulte (PF) UPJŠ v Košiciach (1967). Pôsobil na Katedre jadrovej fyziky PF UPJŠ, potom v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne (1969-76), kde obhájil vedeckú hodnosť CSc. V rokoch 1977-2014 bol pracovníkom ÚEF SAV v Košiciach, teraz je emeritným vedeckým pracovníkom tohto ústavu. Zastával funkcie vedúceho oddelenia subjadrovej fyziky a zástupcu riaditeľa ústavu, viedol skupinu, úspešne participujúcu na experimentoch v oblasti fyziky ťažkých iónov v CERNe. Výrazne prispel k rozvoju spolupráce slovenských pracovísk s CERNom a k vstupu Česko-slovenska a Slovenska do CERNu. V rokoch 1993-95 bol prvým vedeckým delegátom Slovenska v Rade CERNu, v rokoch 1987-88, 1995-97 a 2002-03 pôsobil v CERNe ako scientific associate.
RNDr. Ivan Králik, CSc. Od roku 1991 pracoval na niekoľkých experimentoch v CERN-e zameraných na štúdium zrážok ťažkých iónov, ktoré nakoniec viedli k objavu kvarkovo-gluónovej plazmy. V súčasnosti pracuje na experimente ALICE na LHC. Je vedúcim oddelenia subjadrovej fyziky SAV a koordinátorom slovenských aktivít na ALICE.
RNDr. Pavol Stríženec, CSc. Vyštudoval teoretickú fyziku na MFF UK Bratislava. CSc ziskal v Spojenom Ústave Jadrových Výskumov, Dubna, Rusko, od roku 1995 v Ústave Experimentálnej Fyziky SAV Košice, samostatný vedecký pracovník v projekte ATLAS od roku 1995 na rôznych pozíciách, najmä pre LAr kalorimeter, ale aj computing. Momentálne koordinátor "Software & Data preparation" skupiny v LAr kalorimetri a predseda "Computing Speakers Committee" kolaborácie ATLAS.
Ing. Jaroslav Bán, CSc. Vedecký pracovník ÚEF SAV Košice a starší vedecký pracovník na Columbia University, New York, USA pracujúci na vývoji elektroniky pre experiment vo fyzike vysokých energií. Vyvinul elektroniku, ktorá pracovala v experimentoch s ťažkými iónmi v CERN-e, H1 experimente v Desy Hamburg, D0 experimente vo Fermilabe a pracuje v ATLAS experimente v CERN-e. Vyvíja radiačne odolné AD prevodníky pre ATLAS upgrade.
Ing. Ladislav Vargovčík, PhD. Maturoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach a následne absolvoval Vysokú školu technickú v Košiciach. Zaoberá sa prípravou a vedením medzinárodných projektov v oblasti výskumu servisnej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku. Od roku 2001 riešil so svojím výskumným tímom pre CERN 6 úspešných projektov. Za dosiahnutú technickú úroveň a spoľahlivosť dodaných zariadení boli v roku 2005 ocenení zlatou plaketou „Golden Hadron“, ako najlepší dodávateľ CERNu v danom roku.
Ing. Dušan Čáni Je absolventom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach a Vysokej školy technickej v Košiciach. Za úspešný vývoj polohovacieho systému pre hadrónový urýchľovač (LHC) obdržal v rámci ocenenia Vedec roka 2006 cenu Technológ SR.
RNDr. Marek Bombara, PhD. Marek Bombara je absolvent jadrovej a subjadrovej fyziky na UPJŠ v Košiciach, doktorandské štúdium absolvoval na ÚEF SAV. Niekoľko rokov pôsobil na Univerzite v Birminghame a v laboratóriu CERN. Momentálne pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ. Venuje sa štúdiu kvarkovo-gluónovej plazmy v experimente ALICE na LHC a taktiež je zodpovedný za časť trigger softvéru v tomto experimente.
Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. Vyštudoval odbor Technická Kybernetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pracuje ako docent na Katedre Kybernetiky a umelej inteligencie na FEI TU Košice. Zaoberá sa problematikou Distribuovaných systémov riadenia vo výskume a výuke odborných predmetov, pričom zabezpečuje prevádzku laboratórií v tejto oblasti. Je zodpovedným riešiteľom úloh so zameraním na „Systémy nedeštruktívnej diagnostiky a informačných a riadiacich systémov vo výrobných podnikoch“. V rámci spolupráce s CERN-om je vedúcim skupiny na TU Košice a so svojim kolektívom vo výskumnom Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky na KKUI FEI TU sa podieľa na riešení úloh DCS v rámci experimentu ALICE.

Pozvánka

Program

Program

Program

Linky