Ing. Štefan Jajčišin, PhD.


Téma dizertačnej práce

 • Implementácia algoritmov prediktívneho riadenia modelov fyzikálnych systémov do virtuálneho laboratória

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie nelineárnych dynamických systémov
 • Prediktívne riadenie
 • Optimalizácia v riadení
 • Aplikácia neurónových sietí v riadení
 • Programovanie a algoritmizácia (Matlab, C#, ASP.NET)
 • Riadenie technologických procesov (PLC, HMI, SCADA)

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

 • ORAVEC, Matej: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • KOSTELNÍK, Peter: Vytvorenie zbierky riešených príkladov k výuke predmetu Počítače a algoritmizácia - internetový prístup
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • LITAVEC, Viliam: Vytvorenie zbierky riešených príkladov k výuke predmetu Simulačné systémy v Hospodárskej informatike (v elektronickej forme pre web stránku predmetu)
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • MATYS, Matúš: Návrh prediktívneho riadenia modelov fyzikálnych systémov s využitím MPC a MPT Toolboxov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2011
 • KALIVODA, Jakub: Realizácia systému riadenia hydraulickej sústavy na báze PLC automatu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2011

Konzultácie diplomových prác

 • MATYS, Matúš: Prediktívne riadenie virtuálnych modelov fyzikálnych systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013 (zatiaľ neobhájená)
 • TOMÁNEK, Marek: Neurónové adaptívne riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - internetový pristup
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013 (zatiaľ neobhájená)
 • CHAUTUR, Peter: Využitie Matlab .NET Builder pri tvorbe interaktívnej webovej aplikácie na báze ASP.NET technológie
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013 (zatiaľ neobhájená)
 • ČERKALA, Jakub: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012

Projekty

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Aplikácia moderných metód v prediktívnom riadení modelov fyzikálnych systémov
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
 • Diplomová práca: Aplikácia moderných metód v riadení nelineárnych výukových modelov
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2010
 • Bakalárska práca: Modelovanie a riadenie dynamických systémov v prostredí Matlab/Simulink
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2008

Publikácie

Klasické zobrazenie

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144