Mechanický modelový systém dvojrozmerného pohybu častíc


  Miestnosť:
     Laboratorium modernych metód riadenia fyzikálnych systémov (V142a)

  Správca modelu:
     Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
     Ing. Lukáš Koska

  Výrobca:   Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • výukový laboratórny model na simuláciu skupenských prechodov a difúzie látok na časticovej úrovni
 • vhodný pre štúdium a experimenty súvisiace s kinetickou teóriou stavby látok a s fyzikálnym princípom zmeny skupenstva
 • možnosť nastavenia intenzity prúdenia vzduchu na dúchadle
 • nasnímaný obraz je vyhodnocovaný v jazykovom prostredí Matlab
 • využíva model kamerového systému s čiernobielou kamerou Guppy F-503 alebo farebnou kamerou AVT Marlin F-131c

  Obr.1 Experimentálne pracovisko


Galéria

144 144


Mechanické prevedenie

 • Model Je vyrobený z plexiskla tvaru kvádra s rozmermi 8x40x40cm. Je to uzavretá nádoba, kde vrchná platňa obsahuje malé otvory s priemerom 1mm a vzdialenosti od seba 6mm. Na platňu sa ukladajú neodymové magnety kruhového tvaru s priemerom 6mm, ktoré sú podlepené kruhovou podložkou. Zmenou počtu magnetov a ich tvarom možno simulovať rôzne látky. Vďaka fúkanému vzduchu sa magnetky mierne nadvihnú a začnú na seba navzájom pôsobiť odpudivými magnetickými silami, čo vytvára ich pohyb.
 • Pohyb magnetov umožňuje dúchadlo Stihl BGE 81 s objemovým prietokom vzduchu 570b m3/h o príkone 1400 kW, ktorého intenzita fúkania je ovládaná pomocou 6 polohového triakového regulátora.
 • Kvôli dobrým svetelným podmienkam na spracovanie obrazu v Matlabe je model podsvietený 4 neónovými trubice s výkonom 12W.
 • Celý model je umiestený v rámci modelu kamerového systému, na ktorom je umiestnená čiernobiela kamery Guppy F-503 alebo farebná AVT Marlin F-131c s rýchlosťou 25 obrázkov za sekundu určená na snímanie pohybu častíc. Držiak kamery umožňuje nastaviť snímanú výšku a uhol. K PC je kamerový systém pripojený cez vysoko rýchlostné rozhranie Firewire .
 • Nasnímaný obraz je vyhodnocovaný v programovom prostredí Matlab s využitím Image Acquisition Toolboxu. Z vopred nasnímaných videí (offline analýza) sa získavajú trajektórie častíc a z nich následne sa vyhodnocujú poruchy kryštalického usporiadania mriežky, ktoré sú simulované modelom.

  Obr.2 Mechanické prevedenie modelu


Systémový opis modelu

 • riadiace vstupy

  • napätie motora privádzané na vzduchové dúchadlo - U
  • objemový prietok vzduchu prúdiaci do modelu - Q
 • poruchové vstupy

  • nevyváženie modelu – Z
  • zmena tlaku v nádobe otvorením na to určených otvorov – Q*
 • merané výstupy

  • poloha každej pohybujúcej sa častice v oxi x
  • poloha každej pohybujúcej sa častice v oxi y

   Obr.3 Systémový opis modelu
  Využitie modelu v pedagogickom procese

  • predmety

  • Počítačové videnie (3.ročník Bc. štúdia)
  • bakalárske práce

  • RABATIN, Peter: Simulácia pohybu častíc v dvojrozmernom modelovom systéme v prostredí Matlab
    (vedúci BP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD, konzultant: Ing.Slávka Jadlovská.) - 2013
  • diplomové práce


  Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • Na modeli sa simuluje základný fyzikálny proces fázových prechodov, ktorý v súčasnosti je otvorený problém. Výhodou tohto typu modelu je, že nám umožňuje štúdium a analýzu problematiky fázových prechodov látok v bežnom prostredí, nepotrebujeme žiadne špeciálne laboratórne podmienky ako sú napr. špeciálne komory, mikroskopické veľkosti a pod. Študovaná problematika súvisí s mnohými praktickými aplikáciami hlavne v oblasti výroby a miniaturizácie elektronických komponentov a polovodičových štruktúr (čipy, integrovane obvody a pod.), ďalej v oblasti litografie, magnetických pamäťových médií, biologických membrán a pod.
  • riešené dizertačné práce

  • publikácie

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144